מסמך משפטי: CUL Add.3422

מסמך משפטי CUL Add.3422

תגים

תיאור

A leaf from a court register. Contains four different entries, dated to Nissan and Sivan 1409 Sel. (Spring 1098 CE). Including a document regarding claims concerning, among other things, a Siddur that was purchased. Persons named as concerned (line 1) are Abu Fadl b. al-Assal and Ibn al-Lawwaz Sar Shalom b. Yakhin the cantor. Signed by Yiṣḥaq b. Shemuel, Avraham b Shema'ya, and Nissim b. Nahray, who were active, signing documents, at the beginning of the 12th century in Fustat. Part of a notary's notebook. CUL Add.3422 a-b CUL Add.3422 c-k (Information from Goitein's index cards).

CUL Add.3422 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

a column 1

 1. יכתץ באבו אלפצל בן אלעסאל ובן אללואז
 2. שר שלום בר יכין החזן פקאל לשר שלום מא
 3. לי ענדהם שי ואלסידור הו לי מא לאחד פיה
 4. שי פאחצרה לבית דין וטאלבה באלסידור
 5. פדכר אן מר שלמה באעה לה פאכרז ואלדי
 6. עלי מן יערף לה שהאדה פי אלסידור אלא ויקולהא
 7. פחצר מן שהד לה בבית דין אנה כאן חאצר חתי
 8. גאב מר שלמה אלסידור למר נתנאל דנן וקאל
 9. לה הדא אלסידור לרבנו והו יסלך אן תקרצה עליה
 10. דינרין ואנה אגאב אלי דלך [[ובע]] ואנא אלאן מטאלבא
 11. לה באלסידור ואלתלת דינאר ואלרבאעי ואלדרהמין
 12. מעזולה ען שר שלום דנן יאכדהא וידפע לי
 13. אלסידור פסאל מר נתנאל ען דלך פקאל
 14. אן הדא אלסידור אשתריתה מן שלמה מן מדה
 15. עשר סנין ולם יכאטבני שלמה ולא גירה פיה
 16. אלא מן קריב ואמא אלדינאר ותלתי פאנה

תרגום

CUL Add.3422 1r

1r

column 2

 1. כאן לי ענדה ארבע אתואב תמנהא ארבעה
 2. דנאניר וקאל רבנו זל אנהא תלתה והדא
 3. אלדהב מן תמן אלתיאב ואמא אלרבאעי
 4. ואלדרהמין אלדי דכרה מר נסים פאנה לי ענדה
 5. תמן תוב דינאר ואחד ודרהמין קרץ וקד
 6. בקי לי ענדה //בעד אעתראפה בהדא אלרבאעי// נצף ורבע דינאר [[ודרהמין]] ודרהמין
 7. ודינאר מן בקיה תמן אלתיאב [[ומה]]
 8. [[דהוה קדמנא כתבנא וחתמנא למהו]]
 9. [[לזכו ולראיה]] פסאל מר נסים ען אלארבעה
 10. תיאב אלדי דכרהא מר נתנאל פקאל אלדי
 11. סמעתה מן ואלדי אנהא תלתה ואנה קד
 12. אסתופא מני תמן אלואחד בקי מנה רבאעי
 13. ודרהמין קד געלתה עלי יד שר שלום
 14. ואן אלתובין אלבאקיה קד אסתופא תמנהא
 15. עלי יד צדקה הכהן והו דינאר ותלת

b

 1. ען גיר תחריר מני ללכמיה ומה דהוה קדמנא
 2. כתבנא וחתמנא למהוי לזכו ולראיה
 3. אברהם ברבי נתן אב הישיבה זצל
 4. יצחק ביר שמואל נע נתנאל ביר יפת נע
 5. בחמשה בשבה דהוא שיתה יומין בירח ניסן דשנת אתט לשטרות
 6. חצר למושב בית דין הקבוע בפסטאט מצרים מ יפת בר משה
 7. הידוע אללואז ואדעי עלי מ שלמה בר אברהם הידוע אלעסאל
 8. בסתה דנאניר וקירט ונצף ואקר לה בהא מ שלמה דנן ולזה
 9. בית דין פי דפעהא למ יפת פדכר אן חאלה צייקה ענהא וגרם
 10. בינהמא כטוב פי דלך אסתקר אלחאל בינהמא עלי אן יקום
 11. מ שלמה למ יפת דנן פי נצף אייר //אלדי הו נצף גמאדי אלאכר מן חאריר אלערב// בדינרין מן כל בד ואן אכרהא
 12. ענה כאן לבית דין אן יוכל עליה ביד אלסלטאן חתי [[יוצל אלסתה]]
 13. [[אלדנאניר וקירט ונצף]] //יוצל אלדינרין לכצמה פי דלך אלוקת// למ יפת דנן ואקנינא מן מ שלמה דנן עלי
 14. דלך במנא דכשר למיקניא ביה יצחק ביר שמואל
 15. נע
 16. אברהם ברבי שמעיה החבר נבתויא נין שמעיהו גאון נע
 17. נסים ברבי נהראי הרב זצל
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Add.3422: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.