מכתב: CUL Add.3415

מכתב CUL Add.3415

תגים

תיאור

Letter from the tailor Yaʿaqov b. Ṭahor to Yehuda al-Ḥalabī. In Judaeo-Arabic. Dated: 24 Elul (4800 +) 197 AM = 4997 AM, which is 1237 CE (the numbers for 4800 are implicit in letters from this period). The letter concerns textiles and asks the addressee to give 26 dirhams to R. Ḥananel (the father-in-law of Avraham Maimonides [d. 1237], who is also referred to in the document as 'our lord'). (Information from Mediterranean Society, IV, p. 409, and from Goitein's index cards.)

CUL Add.3415 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בש רח אלממלוך יעקב בר טהור סט
 2. יקבל אלארץ בין ידי סידנא כגק מר ור יהודה
 3. השר הנכבד הח והנ אדאם אללה סעאדתה ובלגה
 4. מקצודה ואראדתה ואכאר לה דניאה ואכרתה
 5. וסוי דלך אן וצל אבו אלפצל בן גנון ומא גאב מעה
 6. סדיר עראקי ולא כתאב מן סידנא ומא אמכנני אן
 7. נוכר שגלך וקד עמלת סתה אטואל קטעתין
 8. וסירת לך מע מוצלהא קטעה ג אטואל פאן צלח לסידנא
 9. סירת אלבאקי לאנה מא פרג אלי אלאן ואנא מנתטר
 10. גואב אלמולי ואלמקטע אלביאץ ואלתפצילה מא
 11. פרגו מן אלטראז אלי אלאן אלא אנהם עלי פרוג ואלממ
 12. מא יגפל ענהם ואלדי בקי ענד אלמולי והו כו דרהם
 13. יתפצל אלמולי יוצלהא לסידנא כגק מר ור חננאל
 14. החכם המופלא שצ ולא יהמל סידנא גואב הדא
 15. אלכתאב סרעה מן כל בד אקראת מולאנא אלסלאם
 16. וסאיר מן תחוט בה אלענאיה אלשריפה אפצל
 17. סלאם סדר כד אלול קצז ליצירה

תרגום

CUL Add.3415 1v

1v

verso. Address.

כגק מר ור יהודה השר הנכבד החכם הנבו[ן

אלחלבי

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Add.3415: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.