מסמך משפטי: CUL Add.3339a

מסמך משפטי CUL Add.3339a

תגים

תיאור

Court record in the hand of Yehuda b. Ṭuviyyahu. Location: Bilbays. Dated: middle decade of Adar 1528 Seleucid = end of February 1217 CE. In which an elder brother accepts the administration of a minor sibling's share in his deceased brother's inheritance and takes it upon himself to maintain the orphan until he reached maturity at thirteen. (Information mainly from Mediterranean Society, III, pp. 236, 237.) CUL Add.3339a–c all have the same reuse on verso (biblical story of Joseph).

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדותא דא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא
 2. לתתא כן הוה למא קצא אללה תעאלי באלמחתום עלי בני
 3. אדם ותופי אלשיך חסן אללוי ביר ישמעאל הלוי הזקן הנכבד נע
 4. פי אלעשר אלאוסט מן חדש אדר שנת אלפא וחמש מאה ועשרים
 5. ושמונה שנין למניינא דרגיליננא ביה בעיר בלביס הסמוכה לארץ
 6. גשן מותבה רשותיה דאדונינו מרנו ורבנו אברהם הרב הגדול
 7. בישראל יחיד הדור ופלאו ממזרח שמש עד מבאו נגיד עם
 8. ייי צבאות מרדכי הזמן ירום הודו ויגדל כבודו . . . . בית דין ו. . .
 9. מטה ליתבתו מא כוף לאנה דלך . . . . . . . תאגר סל.לן.ה
 10. אסמה אלשיך אבו אלפרג ואך דון אלבלוג אסמה אסחק וואלדתהם
 11. זוגתה כתאב ברת יצחק נע . . .דו אלמולא . . . . . . . אל. .
 12. קד אכתם עלי דארה ותאכר אלאמר אלי אל. . . אלאול מן חדש אדר
 13. אתקכח . . . . . . . . . . . . אבו אלפרג אלמדכור בחצרה אלשהוד החתומים
 14. למטה וסאלתה עמא כלך ואלדה ערפתה אן לא בד מן אלחרם עלי מן
 15. אכפא שי פקאל מא אחוגני אללה אן אסתחל לאכי אליתום אלגיר באלג שי
 16. מן מאל אבוה ואלאן אנא מקר בין ידיכם אן להדא אליתום אסמה אסחק
 17. נציבה מן אלירושה תמאנין סנה מצריה ענדי לה ור. . . בתורת חוב
 18. גמור ומלוה זקופה מעכשיו ועלי אלקיאם במונתה וכסותה מעכשיו אלי
 19. אן יבלג אלאדראך אלי תלאתה עשר סנה בלגהם וקאל לנא אלשיך
 20. אבו אלפרג אלמדכור אקנו מני ואשהדו עלי מעכשיו ואכתבו
 21. ואכתמו בגמיע אלאלפאט אלמחכמה ואלמעאני אלמאכדה
 22. אן ענדי ופי קבלי ודמתי לאכי אל. . . . . . . . . . . . . אסחק
 23. תמאנין דינר מצריה ואזנה חוב גמור ומלוה זקופה ען ו. .ת. .
 24. . . . . . . . מן וראתה ואלדה אלשיך חסן אללוי ביר ישמעאל הלוי
 25. הזקן הנכבד נע והדא אלמבלג פי אחריותי מע . . . . . . . .
 26. האדה ענד . . . . . . . בעדי לא אפרט פיה לא בקראץ ולא
 27. תפריט אלא באופא אחתראז יחתרז עליה לליתומים ואנא אקום
 28. במונתה וכסותה מעכשיו אלי אן יבלג תלאתה עשר סנה והדא
 29. אלמבלג אלדי יקום בה כל שהר כמסה עשר דרהם לא אקל . . .
 30. ואן אחתאג לצרוראת תערץ לה אקמת לה . . . . . עלי מא יתפק
 31. אלחאדתה אלתי תחדת והדא אלחכם . . . . . . . . . רוחי לאגתנאם
 32. תואב עאגל ואגל מן דיין אלמנות ואבי יתומים פלמא שהד בין
 33. ידינא אנו חתומי מטה בדלך אקנינא מנה בקנין גמור וחמור
 34. בכלי הכשר לקנות בו מעכשיו בביטול כל מודעין ותנאין עלי
 35. גמיע מא סטר עליה פי הדא אלמסטור מראש ועד סוף וכאן דלך
 36. ברצאה ואכתיארה מן גיר קהר ולא גבר ולא עלה כל עק[ר
 37. אלא בלב שלם ונפש חפצה ו. . . . דלא כאסמכאתא ודלא כטופסי
 38. דשטרי אלא כחומר וכחוזק שטרי מחזקי בבי דינא וכ.תום ל. . .
 39. גיר אליתום אסחק . . . . . . . .

תרגום