מכתב: T-S NS J499

מכתב T-S NS J499

תגים

תיאור

Letter from a certain ʿAbd al-Karīm possibly to someone named Ḥasan or Iḥsān (margin, line 1). In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 13th or 14th century, based on hand, linguistic features, names, and epistolary conventions. What remains of the letter consists entirely of good wishes for various people, especially for the recovery of the boy Sulaymān, and blessings for the high holidays. The addressee is probably the sender's brother-in-law, as Sulaymān is the son of the addressee and of "the dear sister" Sitt al-Ḥasan. The Niessen and Shivtiel catalogue suggests that there are also well wishes for a good match ('shiddukh'), but it is not clear where this is mentioned. EMS. ASE.

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

מ]חליו ויהיה לו עוזר וס[ומך

ו]מעוז ומחסה ואן יפרחנא

בעאפייתה ויבקי לה אלולד אל

אלעזיז אלשיך סלימאן יזכי מולאנא

יזכינא ויזכי מולאנא ללשיך סלימאן

בבית נאמן בקרוב בחיי אביו ובחיי

אמו יעלמו אן אלממלוך .ע.מ. .

משתאק לנצרכם כתיר כתיר אבינו(?)

יכתבכם בספר מחילה וסליחה וכפרה א[מן

בעד אלסלאם עלי אלשיך יצחק

ועלי ביתה [. . . . . . . . . . . . .

אללה תעאלי אן יצבר קלבהא

ואלסלאם עלי אלמולא אלאגל אלשיך

פרג אללה אלאך אלעזיז ועלי אלולד אל

עזיז אלשיך סלימאן אללה אחיאה

ועלי אלסת אלגלילה סת אלחסן

אלאכת אלעזיזה אללה תעאל[ה(?)

ואן יפרחהא בולדהא אלש סלימאן

ועלי מן יחיט עלמכם אלכרים ועלי

אלשיך [[א . . י]] צדקה אבן אברהים

מן ענד אלממ עבד אלכרים ושלום

right margin, diagonal, at 45’ to main text, upside down

ויאחסאן | סיידי | תסלם | לי | עלי | אלמלמד | פ. . . . | אל. . . . | . .[. . |

חצל . . . | . . . . . | כתיר

תרגום