מסמך משפטי: T-S NS J484

מסמך משפטי T-S NS J484

תגים

תיאור

Deed of manumission of a female slave. Location: New Cairo. Dated: Monday, 5 Kislev 14[.]8 Seleucid, perhaps 14[7]8 Seleucid = 1166/67 CE or one of the adjacent decades, as the witness Aharon b. Yaʿaqov signed T-S Ar.29.145 (PGPID 39225) in 1170 CE. The owner of the enslaved woman is named Menashshe b. Yaʿaqov ha-Kohen. The enslaved woman's name starts with תוכ or תומ. Witnesses: Avraham b. ʿAmram and Aharon b. Yaʿaqov ha-Melammed ha-Levi. On verso there is an attestation that she received it before witnesses (but this attestation is not itself signed). There are also several more lines of unidentified Hebrew script on verso. (Information in part from Mediterranean Society, V, p. 547 and from Goitein's index cards).

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בתרין בשבה דהוא חמשה יומ[ין בירח
 2. כסליו דשנת אלפא ואר[ב]ע מ[אה
 3. ותמניא שנין למניינא דרגילינננא(!) [ביה
 4. בעיר אלקאהרה דסמיכא לפסטאט מ[צרים
 5. דעל נילוס נהרא מותבה אנא מנש[ה
 6. בר יעקב נע צביתי ברעות נפשי כדל[א
 7. אניסנא ולא בשגו ולא בטעו אלא בל[יבא
 8. שלמא שחרירית יתיכי אנתי תוכ.[
 9. שום דאית ליכי דהות אקדמת[
 10. דנה וכדן שחרירית יתיכי למהוי של[
 11. לנפשכי הא אנתי בת חורין ואית ליך .[
 12. למיעל בקהלא דישראל ול. . . . . .[
 13. ולמיעבד ברעות נפשכי .שאר חרור [
 14. ולית לי אנא מנשה הכהן ולא. . . . .[
 15. ולא לכל מאן דייתי מחמת[י] לא לאדם בעולם [
 16. עליכי שום שעבודא בעלמא ולא .לזרע. .[
 17. דמוקמת בישראל ודן די יהוי ליכי מ[
 18. שחרור ושטר חירות כדת משה וישרא[ל
 19. אברהם בר עמרם נע [
 20. אהרן הלוי בר יעקב המלמד [

תרגום

verso

 1. מטא לידה בעידי מסירה