מכתב: JTSA MS 4391

מכתב JTSA MS 4391

תיאור

Letter from Sherira bar Ḥananya Gaʾon and Hayye bar Sherira to Yaʿaqov b. ʿAwkal enclosing letters for Yaʿaqov b. Nissim in Qayrawān. It is unknown where this manuscript is today. Long story short: this shelfmark refers to a copy of the manuscript made by Firkovich. (Longer version: Gil published the text on the basis of the editio princeps, made by Alexander Marx in "Studies in Gaonic History and Literature," JQR n.s. 1 (1910): 101, having copied it from what Marx calls Codex Steinschneider 29, "which for the most part contains liturgical fragments," folios 19-20 — although apparently Steinschneider himself designated it CnP1. Gil says that he attempted to locate the text at JTS and failed, but then labels it "Unidentified Firkovitch." This seems puzzling until one reads Benjamin Richler, "Steinschneider's Manuscripts," which explains that after Steinschneider died in 1907, Marx was able to purchase 25 of Steinschneider's manuscripts for the JTS library, in addition to his archives and about two dozen notebooks containing bibliographical notes and copies of manuscripts. One of these notebooks, now JTS MS 4391, which Richler calls "one of the more curious items in Steinschneider's library," contains copies of piyyutim and other fragments in the hand of Firkovich, which Firkovich sent to Steinschneider, "perhaps for his appraisal, perhaps as a gift." So what's at JTS is a copy, and if the original fragment surfaces, it will probably surface in St. Petersburg. MR

JTSA MS 4391 recto

recto

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
 1. שלוחה עם אגרת מר רב יעקב החבר נר אל
 2. אצילנו נכבדינו ידידנו איש בריתנו מרי ורבנא יעקב
 3. אלוף ינצרהו משגבינו ויגוננהו בן מרי ורבנא יוסף עוכל
 4. זב לב כי יש לו חמלה על אשר לישיבה לפי
 5. חכמתו ותבונתו ויראתו מן השמים ולא בחרנו בו אילא
 6. כי ראה כבוד התורה וישב בצלה וידע את
 7. חבמי הדור ההוא ואמנם בצאתי מבבל נעצבנו אנו והחכמים
 8. קרובנו כי כאחד מהם היה בתורה ואלהים שלחו .לפניהם
 9. לשום להם שארית בארץ ולהחיות להם לפליטה גדולה כי
 10. בהעיר ירי את רוחו היו התקנות האלה וחסדיו עלינו
 11. ועל החכמים רבים מלספור המקום ישלם לו לוכם כן
 12. עשו ולא תעדרו' והנה כתבנו תשובות השאלות הנפלאות והמיוקרות
 13. אשר כתב מר רב יעקב החבר נזב רח וחוץ מהן חגה

תרגום

JTSA MS 4391 verso

verso
 1. חברנו אנחנו האיי אב בית דין כתב בלשון ישמעאלים
 2. חלוק לכמה שערים בישור דרכי התלמוד ובהלכותיו והליכותיו
 3. אשר הוא מורה דרך ואפילו למגשש ברחמי אלהים ויש
 4. בו כמה דמיונות מכל שערי סוגיא דשמעתא משרי קטרין
 5. ופוצה אחידן והנה אנחנו שולחים אותו להחבר נו
 6. אחרי זאת כי בשמו חברנוהו ולו עשינוהו ונותר בו כמעט
 7. והוא יוצא אליו ואף על פי כן כי אדיר גדול הוא ורב
 8. מובהק אלא שגם זאת לשרתה וירי יפיק זממכם
 9. על דבר אמת ועם הצדק ימלא משאלותיכם
 10. ושלומכם ירבה לעד' ישע רב