מסמך משפטי: T-S 8J35.1

מסמך משפטי T-S 8J35.1

תיאור

Bottom of a legal document. Location: Fustat. Dated: Adar 1455 Seleucid = February/March 1144 CE, under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. Declaration given on request stating that someone had been under tarsim (house arrest) for a period of time.

T-S 8J35.1 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. דאך אליום כאן קד גרי עליה אלקביח ואקאם בעד דאך מרסם עליה מדה
  2. פלמא אסתדעית מנא הדה אלשהאדה אתבתנאה בחדש אדר אתנה
  3. . . . . ]ת באלפסטאט רשותיה דאדוננו שמואל הנגיד הגדול יהי שמו לעולם
  4. . . . . . . ] שריר ובריר וקיים

תרגום

T-S 8J35.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J35.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.