מכתב: T-S 20.148

מכתב T-S 20.148

תגים

תיאור

Enormous letter from Yoel ha-Melammed to Avraham the pious and to his brother Yosef, containing a request for help. (Information from Goitein's index cards)

T-S 20.148 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שלומות רבות מרוכב ערבות וישועות קרובות
 2. ממביך מחשבות ומשיב לבבות לרבני הגולה
 3. ושרי עם סגולה גבירי המשרה וצורי התורה
 4. . . . . סוד פירוש המקרא וידעי דעת דר נהורא בכל מדות
 5. הסברא משיבי הלבבות במלותם הערבות ומאירי בבות
 6. כמו שרי נתיבות [[ודופי הקרבות מבערות]] ומטהרי קרבות
 7. מנגעים הסאובות ומבערי אשי האהבות אלהים יתן
 8. להם לשון למודים ממהרים לדעת להשיב מדרך
 9. הסוררים העם והישרים ב. . ה. . . .ורא. . ונעים
 10. ומזהירים לעבודת יוצר יצורים לילותיהם קמים
 11. ויומותיהם צמים כיום הכפורים שופכים חרון
 12. ומעתירים בעד עם [[.]] הנשארים העונות מכפרים
 13. הנפשות מטהרים והגויות מספרים ודופי הקרבות
 14. מבערים וטנפי הלבבות מבערות מה רב עצמם
 15. כהנה רבות עמם בראשם הגביר השר האדיר
 16. ביחיד הזמן החכם הנאמן נטע נעמן מה מתקן מניו
 17. כשר שלמן נגיד עם לא אלמן יברך אל אוהביו ויקיימן
 18. ואויביו ישמידן ויחרימן וישביע אלהינו מטובו
 19. הצפון הנטמן אשר ליריאיו מזומן מרי ורבי ואדוני
 20. שרי וקציני מחמד עיני ומאיר עורוני ומעיר
 21. רעיוני עטרת ראשי אדירי וקדושי רכבי ופרשי
 22. אברהם החסיד ירבה אלהינו תורתו ויחיש קץ פדותו
 23. וינשא מלכותו וירב גדולתו ויגזיעו גזע נכון וקיים כמותו
 24. למלא משאלתו ויחיה אהוביו וקרוביו וכל אנשי ביתו
 25. ואחיו הנכבד השר המכובד אשר ברביד התעודה
 26. נרבד ובשם טוב נרבד מרי ורבי פרשי ורכבי מאיר
 27. לבי ומכין מחשבי ומטהר קרבי מפענע צפוני החכמות
 28. וגנזכי המזמות בידים רוממות הסתומות והחתומות
 29. ראש המשפחה המיוחסה אשר החסד עושה
 30. יוסף ראש החסידים וגבר החסדים ודגל היהודים
 31. ומסיר פחדים ומכלכל //עניים// מרודים שנקרא בישראל
 32. שמו וגדל תעצומו יוסף נדחי החכמות מוסף אלף שנים
 33. על ימיו אל יוסף וימצא כל אשר כוסף אויביו בחרב
 34. ישסף מי יוכל לספר מהללם או להגיד מעללם
 35. ולבוא בגדלם הלא יקצר לשונו ויחדל רעיונו ויכלה ניירו
 36. ויאלם לשון דבורו וישבר קולומוסו ויתלבן דיו עפצו
 37. ואלו ממים קצצו הלא יחרב וייבש ויכלה ו. . . .
 38. איך [[.]] יוכל אנוש שפל הנבזה האפל העני הזה
 39. [[לספ]] היוכלו איזובי קיר ה. . . . . . . . . הקומה כארז
 40. הנשא עד שחקים או בכדי [. . . . . . . . .] ככוכבי ארץ
 41. הלא תוחלתם נעזבה ותקותם [ נכזבה ועל] כל פשעים
 42. תכסה אהבה ויצר האדם ישיא [. . . . . . . . . .] לא
 43. יכילנו ואם העזתי פנים וכתבתי מלות שאינם . .נים
 44. וכתבתי לשני הרבנים החכמים הנבונים יברכם
 45. שוכן מעונים בברכת שמי השמים העליונים ות.מנה
 46. ארץ התחתונים ומראש הרים הקדמונים ות.[. . . .
 47. ומיני זרעונים ומגרש ירחים הנ רכים למל[. . . .
 48. ממעין ישועות.ם להסתפח בנחלתם לל.[. . . .
 49. בדולחי תבואתם ולבצור מעינבי נזיר[. . . .
 50. אילני גנת ערלתם כי ספיר גזרתם כמ[. . . .
 51. אל יחשבו /ל/עוני כי מרב שיחי דברתי ועוצ[. . . .
 52. ודלת חסדם דפקתי ולהקביל פניהם מיהרת[י . . .
 53. ואם אני עני ונבזה ונקל מזה על מחילתם [. . . .

תרגום

T-S 20.148 1v

1v

verso

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] דרכו במ[. . . .
 2. למיומים
 3. תדגו וגם תחיו לעולמי עד //וגם// תנשאו ע[. . . .
 4. מצרים
 5. קדוש בחיר האל //כמו ראה// לעף שרף ואת רצפה ב[. . . .
 6. אם באמת עתה אני עני נמס ברעיון לב רפ[. . . .
 7. אכן במדתכם אני אבטח //עד// שתמתלו על זה לפ.[. . . .
 8. אחביר בחסדכם חמודי שיר יעלו עלי עשור ובמצלתים
 9. שרים אשר חסדם עלי עבדם מקדקדו נגע עד רגלים
 10. בגדי חמודותם עלי עורי בתי אמת ידם ברקמתים
 11. חי ראשכם עתה שמעוני הטו למלתי שתי אזנים
 12. שלשה אספו עלי עניי לא אוכלה לעמוד בשתים
 13. עוני ורב הטף וחוסר יד אצעק כמבכירה על אבנים
 14. יומי וגם לילי אני אהום לא אטעמה שינה בעפעפים
 15. מהבכי דמע כמי פישון אוריד עדי חשכו שתי עינים
 16. נהפך דמות פני לירקון הושחר כמו תנור וכירים
 17. כי עול זמן כבד עלי גבי לשוט בצוארי כריחים
 18. עת אזכרה המס //אזי// ימס לבי בתוך קרבי ומעים
 19. עת יתפשו גנבים בבת ידי לאסר לרגלי בנחושתים
 20. גם חוב ברוב רבית לעם עזי אל יעלה עלי לבי
 21. כחומותים
 22. עת יחשבו עלי מאד מרמות אספוק בכפי
 23. על יריכים
 24. לצמית בבית הבור יחידתי לסגור בעד רוחי
 25. דלתים
 26. התאמצו דודי להכריעם גם חסדכם תעשו
 27. כנפים
 28. אעוף אני בהם כמו נשר אמלטה ארץ
 29. עדיתים
 30. אדרוש רצון האל לרבותי אשתחוה ארץ עלי
 31. אפים
 32. באתי בחוסר כל לדלתתכם אשוב בשמחה לב
 33. מלא חפנים
 34. מרוב נדיבתכם כמדתכם אדרוך על אויבי
 35. במנעלים
 36. אחר בלותי לי יהי עדנה יגבר מאד כחי כאיש
 37. בינים
 38. אל חי יהי לכם למגדל עוז יתמוך לבבכם עוד
 39. ופעמים
 40. עת תדרכו לכם נתיבי יושר לא ימעדו לכם
 41. אשורים
 42. אתם ברוכי אל ועל ראשכם //אמנם// כבוד שוכן ירושלים
 43. ובזרעכם יתברכו גוים יהיו במנשה ואפרים
 44. ושלומכם ירבה ויגדל
 45. ואל ידל לעד כחפץ עבדם
 46. ודורש חסדם והמתפלל
 47. בעדם רצוע אהבתם
 48. ועבד משרתם יואל המלמד

right margin, straight lines, at 90’ to main text

 1. כי מרב שחי
 2. וכעסי דברתי
 3. עד הנה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 20.148: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.