מסמך משפטי: T-S 18J2.12

מסמך משפטי T-S 18J2.12

תגים

תיאור

Court record written by Efrayim b. Shemarya. A woman named Muluk claims to be the only heir of Tiban, the grandson of her maternal uncle. Dated Elul 1361/ August-September 1050. (Information from E. Bareket, Yehudei misrayim, pp. 194)

T-S 18J2.12 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. מעשה שהיה בפנינ[ו אנו בית דין הקבוע] במצרים מפי בית דין הגדול אחייה רחמנא
 2. וקימה איך אשה [שמה מלוך בת נ]חומה בר והב שהי(!) אשת מרב יוסף הסופר בר מנשה
 3. ידוע בן אלעני [אחרי שהתודענו ב]ה כראוי וכשורה וכן אמרה דעו רבותי כי איש
 4. היה בצובה //מדינה// שמו ט[יבאן בן] מחפוץ אלקומי [[והוא בן אחות אבא נחומה נע וגם היה לו
 5. אח. . . . .שמ[ו. . . . . .]] ובת שמה מימונה והיה למימונה זו //שלושה בנים// בן ובת . . . . . . . . .
 6. ואכת שמה סעידה ונולד לאבא נחומה אלא בן ובת הבן שמו והב השולחני ואני מלוך בת
 7. נחומה ומת אחי והב במדינת אלפיום ננ //ולא הניח לא בן ולא בת// וגם מת טיבאן בר מחפוץ אלקומי במדינת צובה
 8. אחר שמתה אשתו ב. . אשתו ונטל מה שהניחה ל. .ק הדין והניח עזבונה אצל הזקן
 9. היקר מרב תמים ידוע בן //א. .א. . . .//אלעם ואין לטיבאן //הנפטרת בחייו// נוחל ולא יורש זולת מרב . . .טו זכה
 10. נחומה בכלל ירושתו לפי שאין לסעידה ולא ליורשה על חק התורה וכהלכה לפני אבא נחומה
 11. ולפי שאין לאבא נחומה יורש ולא נוחל זולתי אני מלוך ב[תו הרי אנ]י בכל יורשת טיבאן בר מחפוץ
 12. נע ועמדתי במקומו כתורה וכהלכה ויש עמי עדים [כשרים ז]קנים מכירים בכל מה שזכרתי
 13. והם יודעים ומעידים באמות עסקי שתוויתי לכם ו[. . . . . .]. . . . . . . . שהוע. . .
 14. למקום [[כה]] ותעזרו הדין כמו שאתם מחויבים ותזקקו לי בבית דין ותשמעו מפי עד ומה
 15. שהם מעידים לפניכם לי ותחקרו ותדרשו כמו אתם מצווים ותכתבו בכל מה שיתברר
 16. לכם אל כגק מ ור בית דין הקבוע במדינת צובה שצ כדי שתגיע ירושת אבי נחומה לי
 17. לפי שאין יורש לטיבאן זולתי אבא נחומה ואין לאבי נחומה יורש זולתי אני מלוך בתו
 18. וכשמענו אנו בית דין הנזכר לעלא //דברי מלוך זו// נזקקנו לה והביאה לפננו(!) שלושה זקנים
 19. הגונים שמם מנחם המלמד בר שלמה והשני עזריה בר מנחם בר מבורך
 20. והשלישי מר יעקב בר דויד ויבואו שלשתם [[לפנינו כל חד לחוד]] ויעידו לפנינו כל חד
 21. לחודה וכן אמרו מעידים אנו שאנו מכירים כי טיבאן בר מחפוץ אלקומי בן אחי
 22. מימונה אם נחומה וכי לא היה לנחומה בלתי והב ומלוך וימת והב במדינת אלפיום
 23. מכפרי מצרים //בלא בן ולא בת// ולא נשתרי לנחומה יורש ולא נוחל ולא //מי// יעמוד במקומו זולתי מלוך
 24. זאת היא אשת יוסף בר מנשה בן אלעני הסופר וכמו עמדנו על דברי העדים ונצטרפה
 25. עדותם והם הגונים להעיד כתבנו מעשה זה בכל הנה. .//מ. . . . . . . . .// כגק מ ור בית דין
 26. נט ר לעי בו ולדין ד. כל מה שהניח מר טיבאן בר מחפוץ כווסת הישרים
 27. והתמימים ל. . .י.ת. . . . . . . . . . . .מהו יודע [שיגי]ע אל יד מלוך בת
 28. נחו]מה . . . .תי.תרשהו . . . . . לא בירושה א. . . . . . . . . ונחקק בכתב הזה
 29. ובעדות הנחקקת במעשה הזה ויקבל שכר גדול . . . . ושלום וכן יהי רצון נכתב
 30. בחודש אלול שנת אלף שלוש מאות ששים ואחת למנין שטרות שאנו רגילין למנות
 31. בו בפסטאט מצרים שעל הנהר מושבה

right margin, straight lines, at 90’ to main text

 1. . . . .ה עלי יוסף . . .שא. . וליס לטיבאן זה יורש
 2. מימונה . .מת. . . . . . . . . בישראל זולתי נחומה
 3. סוהא

תרגום

T-S 18J2.12 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 18J2.12: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.