מסמך משפטי: T-S 18J1.6

מסמך משפטי T-S 18J1.6

תגים

תיאור

A religious slaughterer who was careless in the exercise of his duties is flogged and forced to make a public confession. Dated 9 Iyyar 1339/ May 1028 in Cairo. (Information from Mediterranean Society, II, pp. 330, 568)

T-S 18J1.6 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. מעשה שהיה בפנינו בבית דין מושב שלושה בעיר אלקאהרה הסמוכה
 2. לפסטאט מצרים דעל נילוס //הנה[ר]// מושבה בשלישי בשבת בתשעה ימים
 3. לחודש אייר שנת אלף ושלוש מאות ושלושים ותשע שנים למינין
 4. שטרות אנא אחצרנא כלף //בן// אברהים אלחלאל וכאטבנאה פי אלגנאיה
 5. אלתי גנאהא [[ו . . .]] אנה אקר באנה . . א . . . ה ורגועה ען דלך וקאל
 6. אני מא מניתהא בעד אן תבת בית הדין אן מלאך(?) גוי שק הדה
 7. אלבהימה ותפרד בהא פארד ענא כלף הדא במא יגב פקאל קד
 8. אכטית פכדו מני חק אללה פסלך מעוה לפנים /מ/שורת הדין וצרב מלקות
 9. ותורא ואסתחלף אנה לא גרי מנה תפריט ולא תגאוז פימא יתולאה
 10. מן אמור ישראל לא פי דביחה ולא גירהא וגמיע מא עומל מן אלמוגוב
 11. עלי כלף אבן אלחלאל באדן כגק מ ור אברהם החבר שמ צו ב
 12. סהלאן ואתבת פי אלתאריך להיות לזכות ולזכרון ושריר

ו א ל ו יו יחהא ע אגו .

 1. אהרן הפרנס בירבי אפרים בר טרסון ננ

. . פ ן נ אטריסיו . יב א

 1. מעאמר(?) בר יאפת שלמה בר טוביה ננ

טוביה בר יפת

חב ע ז ר ו .ו

 1. יוסף הכהן השופט בירבי שלמה הכהנצ ננ

. ש מ ר ו .א נ צ. .

 1. ואחצר כויס בן אלהראס ואוקני מנה אנה לא ישוק
 2. בהימה גמלה אלא בחצרה אלמומני כלף או אן טלבה
 3. פלם יגדה פבחצרה אהרן בירבי אפרים ואנה
 4. יופיה אגרתה עלי יד אהרן בירבי אפרים
 5. ואתבת דלך להיות לזיכרון

. ח . כ . ס..

 1. סלימאן בן אסמאעיל ננ אהרן הפרנס בירבי אפרים ננ

ז א . ן יו א.

 1. נכתבה עדותו על פיו

תרגום

T-S 18J1.6 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 18J1.6: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.