מסמך משפטי: T-S 18J1.31

מסמך משפטי T-S 18J1.31

תגים

תיאור

Calligraphic copy of release in which a grandson confirms having received from his grandmother, named Sitt al-Rida bat Saadya, the estate of his father. Dated Adar II 1524/ March 1213. (Information from Goitein's index cards)

T-S 18J1.31 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדותא אחוה באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתתא כן הוה
 2. ביום רביעי דהוא תשיסר יומי לירח אדר שני שנת אתקכד
 3. לשטרות דרגילין אנן למימני ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס
 4. נהרא מותבה איך כב מר עמרם בר כב מר פל אמר לן הוו
 5. עלאי שהדי וקנו מני מעכשיו וכתובו וחתומו עלאי בכל לישאני
 6. דזכואתא והבו לה למה אלרצא ברתמר סעדיה דידי באבן אלכרי
 7. מחמת דצביתי ברעות נפשי כדלא אניסנא ולא מרענא ולא [. . .
 8. ולא בשגו ולא בטעו אלא בליבא שלמא ובדעתא שלימתא ובגדפ[א
 9. בריא קא מודינא קדמיכון דנסיביה וקביליה מנה דסה אלרצא אימיה
 10. דאבא מארי עמרם בר פל הנזכר לעילא כל מאי דהוה מופקד
 11. לי גבה מירושתיה דאבא מארי דאפקדוה בי דינא גבה ולא
 12. אישתייר לי גבה ולא בביתה ולא ברשותה שום מידעם בעלמא
 13. מכל מאי דאיפשר לי למיתבעה בדיליה בבי דינא מחמת ירושתיה
 14. דאבא ולא מחמת מילתא אחריתי כלל ואחילית לה ומחילית
 15. לה מכל טענאתא דאיפשר לי למיטען עלה בין בטענת ספק
 16. בין בטענת ודאי ומכל טענאתא ומכל דבר ממון ומן
 17. אונאה ומן כל תרעומת ומדיני אדם ומדיני שמים משוה
 18. פרוטה ועד מאה דינרים דדהבא מיצראה ואחילה לה ומחילה
 19. לה ונקיתיה נמי מכל טענאתא דאיפשר לי למיטען עלה
 20. דתתחייב לי בדילה שבועתא בין שבועתא קילהא בין שבועה
 21. חמירתא ואפילו על[[.]] ידי גלגול ואפילו חרם סתם ומהנעלה
 22. כל דין בין בדיני ישראל בין בדיני אומות העולם מחיל(!) גמורה
 23. בפה ובלב בגמר פי ובהסכמת דעתי ולית לי אנא עמרם
 24. בר פל ולא לירתי בתרי למיחדר מיומא דנן ולעלם ולמיתב עה
 25. בת פל ברת פל נע דנן ולא ירתה בתרה בשום מידעם בעלמא
 26. מכל דהוה בינאתנא מיומי עלמא ועד כען לא בטענת בריא
 27. ולא בטענת שמא [ול]א בכל טענאתא דשגיתי ושליתי למיתבעה
 28. בהון בבי דינא ק[. . . . . .] דנן ולא בכל פשרה בכל מאי
 29. דהוה בינאתנא מיומי עלמא ועד כען ולא בשום אנפא
 30. מאנפי טענאתא דעלמא לא בראיה ולא בשטרא ולא
 31. בשהדותא ומודינא אנא פל בר פל נמי קדמיכון דבטיליה
 32. שעבודא דהוה לי על דרתא דסת אלרצא אימיה דאבא דאית לי
 33. בה חשתא שיתה חלקי דמשכנוהא בי דינא תתות ידיהון בדיל
 34. ירושתיה דאבא דהות מופקדת גבה מקמי דזבינה אנא שיתה
 35. חלקי דא ולא אישתייר לי על המניסרי חלקה דמישתיירה לסת
 36. אלרצא דא בדרכא דא שום שיעבודא בעלמא וכתבית לה
 37. לסת אלרצא דנן חברא דא למיהוי בידה וביד ירתה בתרה
 38. דתיזכי ויזכון ביה בכל בתי דיני דעלמא ואחריות תברא דא
 39. עלאי אנא עמרם בר פל נע ועל ירתי בתרי לה ולירתה בתרה
 40. דכל מאן דייתי מארבע רוחי עלמא מאימא וברא וברה
 41. ואת ואחות קרוב ורחוק יהודי וארמאי אכלי ניכסי ונטלין
 42. רשותי ופרעין בי דייקום ויידון ויערער ויזכי על פל
 43. ברת פל נע ויתבעיתה או ירתה בתרה במידעם מחמתי
 44. עלי אנא פל בר פל דאיקום ואידון ואיפש ואיזכי ואינקי
 45. פל דנן וירתה בתרי ולחזוקי חברא דא למיהוי שריר ובריר
 46. ומוחזק וקיים ו. . לשלומי לה כל חוסראנא דימטי לה
 47. או לירתה בתרה מחמת כותן משוה פרוטה ועד מאה
 48. דינארי דדהבא וכל ראיות וזכיות בבי דינא דישראל

תרגום

T-S 18J1.31 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 18J1.31: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.