מסמך משפטי: T-S 18J1.14

מסמך משפטי T-S 18J1.14

תגים

תיאור

Digest of a marriage contract. Location: Fustat. Dated: 14 Elul 1405 Seleucid, which is August 1094 CE. Groom: Yakhin the cantor. Bride: Sitt al-Kull, a virgin. Marriage payments: 50 + 105 = 155 dinars. The fragment also contains drafts of various legal documents (one involving the rent of a house in Qaṣr al-Shamʿ and 125 dinars; another involving Abū l-Surūr's claim that he came to Fustat with 25 dinars and spent it all) and letters (one to a judge called al-Rayyis), and many jottings. (Information in part from Mediterranean Society, III, p. 406, Goitein's index cards, and CUDL.)

T-S 18J1.14 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמ רחמ
 2. בשעה מעולה ועונה מהוללה ושמחה וצהלה וחדוה וגילה ומילוי כל
 3. שאלה לחתן ולכלה ולכל הקהילה יכנו ויצליחו כרבנו ויצליחו בארבעה
 4. בשבה דהו ארבסר יומי לירח אלול דשנת אלפא וארבע מאה וחמש שנין
 5. למניאנא דרגיליננא ביה פב(!) בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה
 6. כן הוה חצר אלי איך מרב יכין החזן דנן אמר לה לסת אלכל הואי לאנתו
 7. ואנא אפלח ואיזון ואיקר ואסובר יתיכי כהילכה גברין דפלחין וזנין ית נש[יהון
 8. וזנין ומוקרין ומסוברין ית נשיהון
 9. בקושטא ושמעתיה . כלתא דא והות ליה ליה לאינתו . . . . . . .
 10. עשרין וחמשה זוזי דזזון לה מדאוריתא
 11. וצבי ואוסיף לה על כתובתא מאה וחמשין וחמשה דינ דדהבא טאבא
 12. מעליא יהב לה מנהון מחשין [וחמשה] מנקדמין ואשתייר
 13. עלוהי מאה מאוחרין ודין כ. . . . וה.ת ודין נדוניא דה. . .ל. עלוהי
 14. והוה
 15. כלל כתובתא . . . דא . .אא מוהרא ותוספתא ונדוניא
 16. אתקיים שטרא דנן באנפאנת בבי דינא דרבנא ר
 17. מאה וחמש[ים . . . . . . . . . . . . שש שטרא דנן
 18. אתקיים ששש

תרגום

T-S 18J1.14 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 18J1.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.