מכתב: T-S 16.295

מכתב T-S 16.295

תגים

תיאור

Esther writes to her parents in law after having returned from Safed to Cairo, describing how she learned certain needle work and expressing thanks to the lady who taught her. (Information from Goitein's index cards)

T-S 16.295 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בה
 2. שלומות רבות לאלפים ורבבות מלפני שוכן ערבות
 3. כולם יחולו על ראש //אדוני// מי תיא/ו/ה כתר ועטרה לראשי
 4. ועל ראש אדונתי עטרה לראשי ממני אסתר כלתכם
 5. הנני משתוקקת לראות פני מעלתכם //ומנשקת ידיכם// ואנחנו בגדר
 6. הבריאות שבח לאל ית והודאה לשמו הגדול ועל
 7. שהגענו למצרים בה לא ראינו שום נזק ולא
 8. דבר רע ובאנו עם אותה האשה כמו שבאתי עמך
 9. ואבי אדוני שואל בשלום מעלתכם הרבה ומשתוקק
 10. לראות פניכם הנעימים והנה שלח לכם שני
 11. חלוקים שמונה אמות כמאסי לתיאוה ושבע
 12. אמות כאם לתיא/ו/ה [[ולא]] וגם בנדוליטה ח[. .
 13. מבגד צמר ולא הייתי יודעת שאדוני [. . . . . .
 14. כל כך דאגה לפירודו מכם לפי [. . . . . . . . . .
 15. שיושב לאכול הוא זוכר אתכם [. . . . . . . . . . .
 16. ית שיתראה אליכם בשמחה [. . . . . . . . . . . . .
 17. בנכם ידידכם פרימה מנ[. . . . . . . . . . . . .
 18. הרבה בשלומכם ודואג ע[ל . . . . . . . . . . . .
 19. והנה שלח לאמו אדונתו [. . . . . . . . . . . . . .
 20. והיה רוצה לתפור או[. . . . . . . . . . . . . . . .
 21. לי שאין צריך לתופרה [. . . . . . . . . . . . . . . .
 22. מדמיאט ונושק ידיכ[ם . . . . . . . . . . . . . . .
 23. עמו חוטין ורציתי ל[. . . . . . . . . . . . . . . .
 24. עם פרימה ולא רצה [. . . . . . . . . . . . . . . .
 25. בחוץ ושלחתי לפר[. . . . . . . . . . . . . . . .
 26. מעם חוטין יפיס [. . . . . . . . . . . . . . . . .
 27. בעזר השי והכוריי [. . . . . . . . . . . . . . . .
 28. הבנדוליטה צרו[. . . . . . . . . . . . . . . . .
 29. כהר פרץ נע [. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 30. למצרים קבל א[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 31. יפות כל מה[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 32. ונכנס עליו חו[. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 33. וישב בחנות [. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 34. וגכ הרויח ו[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 35. לומר בכל ל[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 36. והגיעני כתב [. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 37. פניכם ושמי[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

right margin, straight lines, at 90’ to main texts

 1. ויא שניורה תיאה אלצנעה אלדי תעלמתהא פי המלאכה שלמדתי בצפת כבר עשיתי
 2. ב ג ערקייש והם מעוכבים מהדפוס וחליתי פני פרימוה להביא לי דפוס א ולא רצה
 3. וחן חן לדוניא שרה שלמדתני המלאכה הזאת והמנדיל כשיבוא אשלח לה בעזר השי ושלום

תרגום

T-S 16.295 1r

1r

verso

 1. ורוב שלומות ממני החתום למטה למעלה
 2. החשוב הנחמד הנעלה לשם ותהלה כהר
 3. ברוך הזקן יצו ולנוה(!) הזקנה היקירה דוניא
 4. מרים מכת הנני שואל שלומכם ומשתוקק
 5. ראות פני מעלתכם ומחלה לאל ית ולכם
 6. ל/ה/תפלל עלינו לחזור לאהלינו לבתינו ולבנינו
 7. לשלום והנני מתחבר עם הבן הידיד התלמיד
 8. הנעים משכיל ונבון אשר הוסיף על השמועה
 9. בלמודו בצפת תובב ועתה הוא תופס מה
 10. שהורגל בלימוד ובתענית ובמעשים טובים
 11. כן ירבה וכן יוסיף ויראה בנים כמוהו ויותר
 12. טובים ויקיים בנו ובכם וראה בנים לבניך
 13. שלום על ישראל אויר נאום הכותב הצעיר
 14. שלום שמואל

bottom of the page, straight lines, same direction as main text

 1. . . . . . .] מול פני איש תם וישר ירא אלהים
 2. . . . . . .]רוך ידיע טוקו יצו לצפת תובב
 3. . . . . . .]א
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.295: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.