מכתב: T-S 16.255

מכתב T-S 16.255

תגים

תיאור

Enthusiastic letter by Yaʿaqov b. Yeshaʿyahu ha-Kohen, a leader of the Jews of Yemen, to Mevorakh b. Saʿadya, congratulating him on his appointment as Head of the Jews. (Information from Mediterranean Society, V, pp. 196, 197) The letter was sent from the Ṣulayḥid capital of Dhū Jibla to Fusṭāṭ around 1095 CE. The letter emphasizes the close connection between the Yemeni Jewish communities and Mevorakh, revealing that Yemeni Jewry during this period was connected to Egypt and the Palestinian Rabbanite yeshiva, and not only to the Babylonian Yeshivot as had been believed (see on this Ashur and Outhwaite, “An Eleventh-Century Pledge of Allegiance to Egypt from the Jewish Community of Yemen” CmY 22 (Juil. 2016) 34). (Nathaniel Moses) Old IB number: 350. New IB number: VII, 64

T-S 16.255 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. נז[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. מרע אדונינו ומ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. שר השרים נגיד הנגידים סנהדרא רבא חכם הישיבה עוז כל
 4. ב/י/ת ישראל נט רח וג למ בירך כ צח מרנא ורבנא סעדיה
 5. תנצבה [י]שא אדונינו שלום עד אן(!) קץ וברכה עד בלי דאי(!)
 6. מעבדך מונה שבחך ומספיר נעמך המשתבחים בזכרך
 7. בכל מושב ומסיבה יעקב הכהן בן ישעי'ה נענ ולפי מעטו
 8. וקוצר דעתו חקק שני הטורים הללו לשאל בשלום אדונינו כראוי
 9. על עבדו לכבודו כי כבודו עדוף עד מאוד ואהבתו נרשמה
 10. ונחקקה בלב עבדו מתחילה וכן שכן ששמע עבדו שמעו וענותנות[ו
 11. ויראת חטאו והשפלתו לעצמו וגדולתו בעיני כל הבריות נכפלה
 12. אהבתו ונשתלכה בלב אל יוסיף לו גדולה על גד/ו/לתו ויתניהו לחן
 13. ולחסד בעיני אל ואדם וישמרו מכל צרה ויגון ולהתמיד לך אורו
 14. ולהשכילך לדרשיהו תמיד למען תצלח את כל אשר תעשה
 15. וחיבין אנו להודות לאלוהינו שלא עזב חסדו ואמתו מעמו בת ישראל
 16. והמציא להם גדור למען לא תשכח התורה מקהלותיהם ואמנם כי
 17. עניני החסידים החכמים הצדיקים עניני אדונינו ועד שמחו
 18. כל העם שבארצינו שמחה גדולה ושבחו אל השומר ברית אבותיהם
 19. עים זרעם אחרי'הם להמציא להם כמות אדונינו מקור מים חיים
 20. למען יחיו ולמען יודיעו את אשר יעשו בתורתו ואם עזר מעט ה. .
 21. הבטיח עזר רב וגדול המציא וברוך הוא אלהינו הנאמן בכל דבריו
 22. ואדונינו בחכמתו וענותנותו יורינו וכל מקהלות אוהל דרך הטובה
 23. והישרה וכענין שנא והודעת אותם את הדרך אשר ילכו בה ואת
 24. המעשה אשר יעשון וכמדרש שדרשו בו רבותינו זל והודעת
 25. [זה בית] חייהם את הדרך זו גמילות חסדים [. . . . . . . . . .

תרגום

T-S 16.255 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.255: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.