מכתב: ENA 3691.2

מכתב ENA 3691.2

תיאור

Letter fragment or petition, probably. In Judaeo-Arabic. Mentions a fight with Abū l-Najm in which the sender was possibly wounded (וגרחת ובלג בי אלעטאים) and an associated court case (daʿwā). The text on the other side is cryptic but seems to be praising the power and righteousness of the addressee (and God): אלואצח כמא קרא והוא תאבת פי דיואן אלחק לא אלאה אלא הוא כרסי תאבת ועדל ולולא מכאפתה לאכל אלכלק בעצה בעץ אחיאה אללה.

ENA 3691.2 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3691.2 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3691.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain