מכתב: T-S 16.14

מכתב T-S 16.14

תגים

תיאור

Promissory note written by Yefet b. David, given by Moshe b. Shahariyar to Yosef b. Yaʿaqov on June 1007. (Information from Bareket) (SGD edition, small edits - EK).

T-S 16.14 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . . . . . . . אנחנו העדים החת]ומים למטה הדרים בפסטס
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]. .לנו יוסף בן גדולת קד מר ור
 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]. . נפטר בדמשק חיין שבק
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] אצל אנשים ונתכלכלתי מעזבונו
 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] ונשאר לי אצל משה בן שהריאר
 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] קירטים שנטלם מכמה פנים
 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] שלישי בחבורה נע אחרי
 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] הנזכר הודאה גמורה שהיא
 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ה שטר חוב וחתמו בו חתימות
 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] בששה ימים בחדש תמוז שנת
 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] שבע שנים ליצירת העולם
 12. . . . . . . . . . . . . . . . ויחיה בן זכר]יה השופט ויעקב בן מבורך ננ
 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ומ]שה בן מימון ובסוף חתמות
 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]. . .על השטר וכתבו לי בית
 15. דין . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ע[.]שין היו עלי עדים וקנו ממני וכתבו
 16.  
 17. . . . . . . . . . . . . . . . .] וביטל . .[. . .]. ולא קיים לפי שנטלתי
 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . נ]עשה כחרס המוטל באשפה שאין בו ממש
 19. ועוד ק[. . . . . . . . . . . . . .] שיגיע לי ר משה זה [. . . . . . . . . . . . .
 20. זכרון ע[דות שהיתה] בפנינו אנחנו הע[די]ם החתומים למטה הדרים בפסטט
 21. מצרים ד[על נילוס...] מושבה כך היה כי יוסף הבחור בן כבוד גדולת קדוש[ת
 22. מרי ורבנא יעקב ראש כלא נוחו בעדן בן יוסף בן ישעיה אמר לפנינו
 23. דעו רבותי כי נפטר אבי בדמשק חיי //שבק// לרבנן והניחני קטן לא הגעתי
 24. לחינוך והניח עזבונו אצל אנשים ונתכלכלתי ממה שהניח לי עד שגדלתי
 25. ויכולתי לעשות מלאכתי ולישא וליתן ועזב לי אבי אצל משה בן שהריא//ר//
 26. מאה זהובים וששים [[ושבעה]] וארבעה זהובים ועשרה קירטים שנטלם
 27. מכמה פנים ושיגרו בית דין שבדמשק [. .] זכורים לטובה במושבו שלש[.] 
 28. [ר]ל השלישי בחבורה תנצבה אחרי משה זה בן שהראיה(!) זה
 29. ושאלוהו על עסק הממון שלי אצלו והודה בפניהם בזהובים הללו
 30. הודאה גמורה וקנו מידו בכך וכתבו עליו [[. . .]] שטר חוב וחתמו בו
 31. חתימות ידיהם וזמנו שלשטר שלישי בשבת בששה ימים בחדש
 32. תמוז שנת השמטה שהיא שנת ארבעה אלפים ושבע מאות וששים
 33. ושבע ליצירה והעדים עליו אברהם הלוי בן יחיה ויחיה בן זכרי'ה
 34. השופט ויעק[ב בן מב]ורך ויצחק בירבי כלף ויפת בן יצחק ועלי בן
 35. . . . . . . . . . . . . . . . .] בסוף חתימות ידו שלרבי שמואל השלישי בחבו
 36. רה . . . . . . . . . . . . . . .] השטר מלהובילו אל מצרים וכתבו לי בית
 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] והנחתי הראשון שם ועכשיו היו עלי
 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ו עלי בכל לשון שלזכות ותנו לו למשה
 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] זכות לאחר היום מחמת שרציתי ברצון
 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] לא בשגו כי אם בת//ו//ם לבי וגמר דעתי ברצון
 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]. . הודאה גמורה שרירה ברירה וקיימת
 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . הש]תלמתי מידו כל העזבון שהניח לי אבי
 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] שישים וארבעה זהובים ועשרה קירטים מעזיה
 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . יצ]או מרשותי ונעשו ברשותי ותחת ידי

תרגום

T-S 16.14 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.