מסמך משפטי: T-S 13J1.4

מסמך משפטי T-S 13J1.4

תגים

תיאור

Court record dealing with a loan of one dinar that, according to Ya'ish ha-Kohen b. Avraham, was given by him to Yosef b. Avraham. Yosef denied this, whereupon Ya'ish was asked by the judge Yaʿaqov b. Yosef to provide evidence for his claim. Dated 1018. (Information from Mediterranean Society, II, p. 602). On bottom a partial dating according to the Hijri calendar, in Arabic script

T-S 13J1.4 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בש רח
 2. יום אלארבעה ליב בקי מן סיון שנת שכט למנין
 3. בפסטאט מצרים חצר יעיש הכהן בן אברהם ויוסף
 4. בן אברהם אלאסכנדראני ואדעא יעיש עלי יוסף
 5. בדינ דכר אנה אקרצה לה ואנכרה יוסף דלך
 6. ואחוגנא יעיש אחצאר בינה עלי מא אדעאה וגאב
 7. מסעוד בן מבארך ושהד עלי אקראר יוסף ענדה בהדא
 8. אלדינ וסאלנא יעיש אן כאן לה שאהד אכר פקאל נעם
 9. לי סוא הדא כתיר ומא בין דלך מן קבל אן יעלמו אל
 10. כצום איש אלואגב פי אלחכם אתפקא ואצטלחא עלי
 11. אן ינגם אלדינ עלי ח שהור יגי תנגימה תמן דינ פי
 12. כל שהר ואול אלאשהר סלך הדא אלשהר אלמדכור
 13. ואכרהא שהר שבט [מ]ן סנה של למנין ואקנינא מנהמא
 14. גמיעא מן יוסף באלאקראר ומן יעיש באלצבר [[ובמ . . ]]
 15. וכתבנא וחתמנא ונתננו לראיה לאחר היום מאחר
 16. שקנינו בקנין גמור בכלי הכשר לקנות בו כחומר
 17. וכחוזק שטרי הודאות והלואות דתקינו רבנן ובבטול
 18. כל מודעי עד סאפיה דלא כאסמכתא ודלא כטופסא
 19. דשטרי שריר וקיים יעקב בירבי יוסף בי די ננ
 20. סעדיה בן מבורך עד
 21. לארבע בקין מן אלמחרם סנה תסע

תרגום

T-S 13J1.4 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J1.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.