מכתב: T-S 12.68

מכתב T-S 12.68

תיאור

Letter from Avraham b. Tahor, in Alexandria, to R. Ḥananel, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: First half of the 13th century. The sender had apparently sold clothing on behalf of the addressee. Mentions Sulaymān b. Abū Naṣr. (Information from Goitein's index cards)

T-S 12.68 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בש רח אלממלוך
 2. אברהם ביר טהור תנצבה
 3. יקבל איאדי אלמולא אלסייד אלפאצל אלאגל אלאוחד
 4. כגק מו אדונינו אור עינינו חננאל החסיד הירא שמים
 5. החכם המפלא יחיד הדור ופלאו יברכו אלהינו וישמרו ויעזרו
 6. וינצרו ויצילו מכל צרה וצוקה וימציאו חן וחסד ורחמים בעיני
 7. אלהים ואדם וינהי אן לו גא אלממ יצף מא ענדה מן אלשוק
 8. ואלוחשה למא וסעה כתאב ולא נהץ בה כטאב ואלממ מהני
 9. לסיידנא וללסאדה אלאולאד אלאעזא בהדא אלחג אללה
 10. יזכי אלמולא ויזכיהם שנים רבות נעימות וטובות לחזות
 11. בנועם האל ולבקר בהיכלו כד אחת שאלתי מאת וג וגמע
 12. שמל אלמולא ושמלהם פי ירושלים עיר הקדש כד והביאותיו
 13. אל הר קדשי ושמחתים וג וכאן אלממ קד כתב לסיידנא כתאבין
 14. נסתערץ פיהם מראסם אלמולא וחואיגה ולם יצל ענהם גואב
 15. וכאן קד סייר לבין איאדי אלמולא כתאב אלשיך פצאלה
 16. יקף סיידנא עלי פצל יכתץ במגלסה אלכרים וקד וצל
 17. מנה כסא ואבאעה אלממ צח פיה נא ואבאע אלממלוך
 18. אלתלאתה אלאולי צח פי ואחד סא [ . . . . . ]פז ופי אכר צ
 19. ואל[כס]א אלרפיע כאן אלממ [ . . . . . . . . . . . ]יך ולם יצל
 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]דנא

Right margin, perpendicular lines.

 1. יטלבה בעשרה ואללה אלעאלם קדר חאגתך ענדי וקד וקעת קטעה סכא [
 2. בהא חאגה ערפני סריע ואן כאן מא לך בהא חאגה נתצרף פיהא ו[

תרגום

T-S 12.68 1v

1v

Verso.

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]מא . . גיה
 2. . . . . . . . . . . . . ] כתב לה כתאב [ . . . . . . . . ]נגיד גואבה תמסך
 3. פיה ווקף ביה ללקאצי וגרא פיה כבאט ו[ . . . . ] מתכל עלי אללה ועלי
 4. סיידנא אן יתקצא מן סיידנא אלנגיד פאדא צח לה אן מא כתבת
 5. לה קט פי חקה כתאב תברי סאחתי מן האלי אלדי טלעו יחגו
 6. פאן לא בד מא יקע מנהם [[כתאב]]//חדית// ורבמא רפאעה וקד חלף
 7. צאחב אלדיואן אן סמע אן אחד תכלם פיה לא כאתב אלמלך
 8. פא . . . . [ . . ] . ורבמא מא תנתגה אל . [ . . . . ] רחלו
 9. צברו אלי אן יתולא רייס כאן יולי מן יצלח ומא כאן אחד
 10. יקדר . . . . ולא יצגר עלי אלממ לא שך אן הדא אלזמאן יכאפו
 11. אלנאס בדלך אלכיר שר ולא שך אן סלימאן בן אלשיך אבו נצר
 12. ערף בן מציטבה אלדי ואלדה מן כואץ אצחאבך כאן וחל פי שרא
 13. מוצע מן גיר מאלך ואסתקלת עליה אלשהאדה ובקי מכבי ויגי
 14. ינטרח הו וזוגתה אנצאף אליאלי אלי אן אשתרית אנא אלמכאן
 15. ובקית תחת דרכה כאן קבאלה הדא אן אלמתגרצין גא תזוג
 16. אלי אן בקי משתגל בנא חסב פאללה יכון הסיבה פנשתהי אן

Right margin, perpendicular lines.

 1. ] אלזכיות ואלתפצלאת אלי סאלף מננה בעד אכצאץ
 2. ]רב

Bottom margin, straight lines written upside down. Address.

 1. אלי מצר אלמחרוסה יסלם לכגק מו חננאל החסיד העניו
 2. הירא שמים הדיין הגדול המבין המשכיל היב
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.68: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.