מכתב: T-S 12.341

מכתב T-S 12.341

תגים

תיאור

Hebrew letter, sent by Shemuel b. Shelomo of Lucena, Spain, to the Nagid Mevorakh b. Saadya requesting assistance. By Mevorakh's honorifics we can date this letter to after 1094 when he regained his office, and probably closer to the end of his tenure (See the table of Mevorakh's titles in Mark Cohen's Jewish Self-Government in Medieval Egypt, pp. 264-265 (Information from Goitein's index cards)

T-S 12.341 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. מגדל עז שם ייי בו ירו{ץ} צדי{ק} ונש{גב} רבות רעו{ת} צדי{ק} [ומכלם יצילנו ייי
 2. כי תע{בור} במים אתך אני ונה{רות} לא יש{טפוך} כי תלך במו אש ל[א תכוה
 3. במה אקדם אל . [ . . . ] . . ה[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. נמצא מחילה האקדמנו באלפי אגלה . כדובי כדינ . . [ . . .
 5. . . על מ . . . . שבח ושיר אהללה עם כל . . פנא מטה ומע[לה
 6. ול . . ל ימי היינו כסל . . . . . . . אכן יהיה כטיפה ממנו מצופה
 7. כי הוא מרומם על כל ברכה ותהילה ומה יוכל . . . . . . . ללה
 8. אשר בשרו יכאב ונפשו עליו אבלה והוא כרקב י . [ . . . . . . . . .
 9. כבגד עש אותו אכלה המה יאבדו ויתגלו[ . . . . . . . . . . . . . .
 10. . . ויקיים וכסאו נשא ונעלה כי הוא לא(?) זן לכל תחלה [ . . . . . . . . . .
 11. תכלה ובדברו רום ותחת עשה לשכללה וארץ [ . . . . . . . . . . . .
 12. והמציא יש מאין להועילה ואבן מפולמת . . . . . . . . . [ . . . . . .
 13. וארבעה אבות אשר הם שרש כל פעולה והכל בגלל אמ . . ואצולה
 14. הועיל בה לניני סגולה על ידי דלה דלה ואל האלים עלה
 15. להשקות מנחל עדניו נפש עמלה ומדשן ביתו להאכילה
 16. ותמיד נטה עליה רחמיו כאהלה להפיק בכל זמן מס[ . ]למ . לה
 17. ובעת אשר נשארה זוללה גלמודה שכולה אזי ק . . [ . . . ] . ל[ה
 18. הנפלא והקים רעה נאמן לסורה וגולה . נזר ועזר כלילה
 19. . . . . . . ואהלה מעטה תהילה תפארת גרן עגולה
 20. עטרת לכל קהילה מנורת זהב כלה נר הגולה מצור . . .

תרגום

T-S 12.341 1v

1v

Verso.

 1. תובל לכגק מרנו ורבנו מבורך
 2. אלוף הבינות סנהדרא רבה
 3. חכם הישיבה נר מערבי
 4. יכון שמו לעולם לפני שמש
 5. יכון שמו בן כגק מרנא ורבנא
 6. סעדיה הרופא תנצבה
 7. ישע רב
 1. שמואל הצעיר הנכאה
 2. הנכאב ביר שלמה נע
 3. ביר אברהם ננ ביר
 4. שלמה זל ספרדי
 5. אוליסאני אוהבו . [ . . .
 6. סעדיה הרופא תנצבה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.341: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.