מכתב: T-S 12.303

מכתב T-S 12.303

תגים

תיאור

Letter from the wife of Shemuel, a poor woman from al-Maḥalla, addressed to the Gaon Maṣliaḥ. She asks for assistance for herself and for her blind son, particularly for paying the capitation tax. She had already been in Fustat one month without relying on anyone for charity. (Information from Goitein's index cards.)

T-S 12.303 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אלעב[דה
 2. בש רח
 3. עבדה ה[ד]רת אדוננו גאוננו מצליח הכהן ראש
 4. ישיבת גאון יעקב ירום הודו ויגדל כבודו ויחליף
 5. עליו למען שמו בזכר וימלא בו מקומו לקיים
 6. מקרא שכ תחת אבותיך יהיו בניך תש[יתמו
 7. לשרים בכל הארץ וימציאהו חן ו[חסד
 8. ורחמים לקיים נואם ומצא חן וש[כל טוב בעיני
 9. אלהים ואדם תנהי אל[י אלחצרה חרס אללה
 10. מעאל[י]הא אנהא אמראה צ[רירה . . . . . . . . . .
 11. ומעהא ולד צריר וק . . . . ך וטל[ . . מן גהה
 12. אלגזיה והמא לא יצלא ללכבז פ[ . . . . . . . .
 13. והי תרגב אלי אללה ואלי פצלהא [אן . . . . . .
 14. שי תסתעין בה וולדהא עלי כלף [ . . . . . . . .
 15. ותגתנם אגרהא ותואבהא פ[אנהא] מא
 16. תקלת קט עלי כרמהא ואן כאן תפצלהא
 17. מתל אלבחר יקצדה אלנאס גמיע ואלממלוכה
 18. תערף באמראה שמול ווצלת מן אלמח[לה

Right margin, diagonal lines written upside down.

 1. ואהל אלמחלה יערפו צעף
 2. חאלהא ושדת פקרהא
 3. ולהא פי מצר מדה שהר
 4. ל[ם] תתקל עלי אחד ולולא אלצרורה
 5. מא [אחתאגת א]ליהא פאללה
 6. תעאל[י . . . . אלחצרה אלס]אמיה
 7. מקצודה א[בדא . . . . . . .
 8. מלתגא ללצעלוך אלבאיס
 9. ואלפקיר אלמחתאג
 10. אמן ישע רב
 11. ושלום

תרגום

Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).

Recto

The sl[ave ...] 

In (your) n(ame) O Me(rciful) 

The slave of your e[x]cellency our lord and Gaon Maṣliaḥ ha-Kohen, head of the Academy of the Pride (Gaon) of Jacob, may your glory be exalted and your greatness increase, and may He compensate you with a male child for the sake of His name, and fulfiill in him the verse "In place of your fathers will be your sons, you will app[oint them] Dignitaries throughout the land" (Psalm 45: 17), and may He grant him favor and [kindness] and mercy, fulfilling the saying, ("and you will) [find favor] and a[pprobation in the eyes] of God and man" (Proverbs 3:4).

I inform your excellency and great[n]ess that I am a b[lind] woman with a blind child [...]. They dem[anded from me] the p[oll ta]x and we two do not even have br[e]ad [...]. I ask God and your kindness [to give me] something to help me and my child against the troubles of [the time]. You will earn your reward and recompense. I have never imposed on your generosity, even though your kindness, which everyone seeks, is like the sea. Your slav[e] is known as the wife of Samu(e)l. 

And [p]e[a]ce from your s[lave].

Recto, margin

The people of al-Maḥalla know how weakened my situation is and how very poor I am. I have been in Fustat a month and have no[t] burdened anyone. Were it not for my exigency I would not [need to turn t]o you. May God the exalte[d make your h]igh [excellency] one of the besought [not a be]s[eecher], a refuge for the wretched and down and out and the needy p[oo]r. Amen, great salvation. And peace.

T-S 12.303 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.303: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.