מכתב: T-S 12.244

מכתב T-S 12.244

תיאור

Fragment of a letter in which a proselyte (from Christian Europe), probably named ʿOvadya, expresses in beautiful Hebrew his thanks to a distinguished woman, who looked after him, for the fine bread she had sent and gives her instructions on how to bake certain cakes. (Information from Mediterranean Society, II, p. 129, and from Goitein's index cards) Verso. (Goitein put the verso before the recto)

T-S 12.244 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. האשה החכ]מה היראה את ייי . . . . .
 2. אל גברתי] ואדונתי אכתוב . . . . .
 3. הטובות שעשית ] עמי אין להם מנין ואין לי פה
 4. ]שת עשי
 5. שב]חתיך כי אתיבש (=אתביש) שכל עוד בטחתי
 6. ]אשר עמך ועל נדבותך . . . חפץ לבשר לך
 7. אל תאשימני ידעתי גברתי ידע תדעי גברתי
 8. את אש]ר אדבר אותך כי בעת שהייתי בשררותי
 9. ב]דת של הבל שהייתי
 10. בה] היו מגישים לפני יב מטעמים ויותר וסע[דתי
 11. בשר ויין כל ] יום וגם לחם חמודות טוב עד למאד לבן
 12. ]ד בקשתי מיום אשר באתי בארץ ישמעאל
 13. ] ההוא ולא יכולתי כי לא בא לי כל חפצי ושקדתי
 14. ] ועל זה לא יכולתי עד שמצאתי חן
 15. בעיני הגברת ו]תשלח אלי הלחם ושמחתי
 16. על פי כיה

תרגום

T-S 12.244 1r

1r

Recto.

 1. . . . . . . . . ] אחד מהם . [
 2. ועל זה שאלתי לך שתקחי [
 3. שתעשי עמי טוב לא אמנע לך [
 4. עמי בלבד כי הוא גם עם נפשך כי את ת . . . . . [
 5. תוציאי על נפשך //במזונותיך ובמלבושיך כי כל [אשר]// ועל ביתך לא ישאר מהם דבר[
 6. אבו המעשים הטובים והצדקות //זכית אחר או[ // ועל זה לא א[
 7. תעשי עמי וגם דבר אחר אשאל מאתך[
 8. . . . . . . . תש . . . ג לחם בהם ואחר כן תאפי [
 9. . . . ם באבן אשר ל . . מן . . . . . . חרש . הכל [
 10. . . . ש . . . . הל . . . . . . . . . . . ר. . . . . . ובבא ואמ . . [
 11. . . . . . . . . . . . . . כת] אותך וכחפצך עשי בזה ה . . ב . . . אה[
 12. תעשי. . . [ . ] מן ידי הזהוב אשר . . ולא . ה . [
 13. לא תעשי חפצי בעבור כי האל . . . . . . [
 14. אותו ועל זה אשר יטיבך האל בט[וב

Right margin, perpendicular line.

 1. ככת כי לא . . . . . יקה . [ . ] . ל . . . א . . וד
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.244: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.