מכתב: T-S 8J22.13 + T-S 10J6.17

מכתב T-S 8J22.13 + T-S 10J6.17

תגים

תיאור

Recto: Letter from Natan, a foreigner from Jerba (the island off the coast of Ifrīqiyya), who claims that he has been unjustly placed under house detention by the Muslim authorities. House arrest was imposed for unpaid debts in general, not just for the capitation tax. Unable to acquit himself of the entire obligation he owed he had been paying interest for nine months as well as the fee for house arrest (payment for the guardsman, called tarsīm), the normal procedure in such cases, a form of 'debtor's prison.' He asks assistance from a notable, a Jewish courtier with connections to the Muslim government. (Information from Cohen.) Join by Oded Zinger.

T-S 8J22.13 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

תרגום

Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).

T-S 10J6.17 1r

1r
 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ת
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ן כל ה . לם
 3. . . . . . . . . . . . . . . ] . . גדו קדו מרנ ורבנ השר האדיר
 4. . . . . . . . מ]כובד והמיוחד //שלומו// החכם[[החכם]] //שמו למעלה ולא למטה// ונבון העושה כמה
 5. חסדים] וכמה טובות לכל עובר ושב ועם הענים ועם בעלי
 6. תורה העומד מנגד לעזור את עם ייי בכל יוכלו(!) ובכל מאודו
 7. האלהים יהיה בעזרו ויתן לא . חסד ורחמים בעיני אלהים ואדם:
 8. אלעבד ינהיא מן סו חאלה מא אללה תעאלא עאלמה מן אלקלה ולעאילה
 9. אלא אלחצרה יאמצהו אלהינו ממעון קדשו ויתמכהו ממכון שבתו
 10. ויצליח דרכיו ויברך כל מעשה ידיו ישימיהוא(!) לראש ולא לזנב
 11. ויסיר] מפניו אויביו: אלעבד רגל מן גרבה הוא יודע תעלומות
 12. אלשדה אלדי אלממלוך פיהא אלארסים מן אלשריעה מן משלם לא יחן
 13. ולא ידק וללממלוך תשעה אשהור א . ן רבא דינארין תלאת דרהם
 14. כל שהר ואלתרסים עלי אלממלוך שהר ומא קצד אלממלוך ב.ר
 15. אנא ענד אותאק קלבי ברחמי שמים ובכרמך פסאלתך מאל לה
 16. אן כובת קצד אלממלוך לך ושלומך יגדל ולא ידל
 17. אמן סלה:

Recto

[...h]onor, gre(atness and) hol(iness), our mas(ter) and tea(cher) the great Dignitary [...] his welfare, [...ho]nored and precious, and whose reputation is wise, above and not below, the wise and discerning, who does many [good deeds] and much beneficence to all wayfarers, with the poor, and also with scholars; who stands ready to help the people of the Lord with all his ability and might; may [G]o[d] be your succor and grant you favor, kindness and mercy in the eyes of God and man. 

Your slave informs your excellency about his terrible situation of dearth and family burden, of which God the exalted is aware—may God from His holy habitation strengthen you and from His throne support you, make your ways succeed and bless all you do, make you "a head rather than a tail" [and remove] your enemies from before you. Your slave is from Jerba. He (God) knows the mysteries of the adversity that your slave has experienced, the house arrest by the Muslim religious authorities, which is unjust and not inconsiderable. For nine months your slave has been paying interest of three dirhems per month on two dinars, as well as monthly dues for house arrest. Your slave appeals to your gate only out of deep faith in my heart in heaven's mercy and your noble nature. I ask you, by God, not to disappoint the request of your slave from you. And may your welfare increase and not d[iminish]. Amen sela. 

 

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J6.17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 8J22.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.