מסמך משפטי: T-S 10J6.16

מסמך משפטי T-S 10J6.16

תגים

תיאור

Court record of a case in which a man appoints an agent to deliver a bill of divorce to his ex-wife, releasing her from any claims he might have against her. The husband Yaʿaqov appoints an agent, Muwaffaq, to deliver a bill of divorce to his ex-wife Saʿdūn. Goitein: "The main point: in addition to the geṭ, she must have a barāʾa (release) that he has no claims against her." Witnesses are Ṣedaqa b. Sar Shalom and Shelomo (?) [...]. (Information from Goitein's index cards and CUDL.)

T-S 10J6.16 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . וכילי פי אן יקבץ אלגט אל[
 2. אלמדכורה לידהא או ליד וכילהא אלדי מוכלה לקבצה ואדא וצל אלגט
 3. אלמדכור מן יד מופק אלוכיל אלמדכור אלי יד אלאמראה אלמדכורה
 4. או ליד וכילהא פי אי מוצע כאנת או אי וקת אן . . . . . ת כאנהא
 5. קבצתה מן ידי ותציר מגורשת ממני ומותרת לכל אדם
 6. ואנה . . . . עלי . . . . . . . . . . . . א//אבטל גמיע אלאדאעאת ואדאעאת אלאדאעאת//זוגתה סעדון אלמדכורה מן
 7. גמיע אלדעאוי ואלחקוק ואלמעאמלאת ואלמטאלבאת ואל[שבועות
 8. ואלגלגולים ולם יבק לה ענדהא לא דעו ולא טלב ולא פצה ולא דהב
 9. ולא מאל ולא . . אל ולא ודאעה ולא בצאע ולא קרצה ולא מכבי ולא
 10. מכבר ולא כתיר ולא קליל ולא מא יכאל בכיל ולא מא תוזן במיזאן
 11. לא מא] קל ולא מא גל מימות עולם ועד עכשו וקד אבראהא פי דלך
 12. . . . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה לא אמר ימנעהא ולא
 13. תאויל פפכהא ואנהא תשהד עלי נפסהא באלאברא אלמדכורה
 14. ואדא חצל אליהא אלאבראה באשהאר בעדים פאן אלגט אלכשר י . לם
 15. לי . . . ותכון מגורשת ממני ומותרת לכל אדם ואן אלש יעקוב אלמדכור
 16. א . . ל . . . . אלאדעאת ואדאעאת אלאדאעאת אלי מנתהא סאיר
 17. . . . . . . . . . . אבטל הדא אלגט אלמדכור תם נגד מן אלש מ . .
 18. אל[ . . . . . . . . . . . . . . . ]אל וכאלה אלמדכורה ודכל דלך . . .
 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] קנין גמור [ . . . .
 20. . . . . . . . . . . . . ] בלשון מעכשיו ברצונו בלי אונס כלל בבטול
 21. . ]ודעי [ . . . . . . ] על כל מא דכתיב ומפרש לעילא דלך כאסמ[כתא
 22. . . . . . . . . . . . . . . ] ודלא כטופסי דשטרי אלא כחומר וכחוזק כל שטרי . . . . . . . .
 23. . . . . . . . . . . . . [ . . . . . ] . . . . . . . . . . [ . . . . . . ] חתימי . .
 24. הכל שריר בריר [ . . . . . . . . ] קיים
 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] צדקה בן שרש . . . .

תרגום

T-S 10J6.16 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J6.16: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.