מסמך משפטי: T-S 10J5.8

מסמך משפטי T-S 10J5.8

תיאור

Minutes of court proceedings, recto dated Kislev 1454 sel. (December 1142), written and signed by Natan b. Shemuel. Verso a different recording, related to the same people, wrtiten the next year - "in one of the months of the year 1455" (Sel., which is 22.9.1142-11.9.1143). Written and signed by Natan ha-Kohen b. Shelomo.

T-S 10J5.8 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. חצרת אנא נתן ביר שמואל החבר זל וקד אסתופא אלחזן רבנא משה החזן פאר החז[נים
 2. ידיד הישיבה זל בן רבנא משה החסיד זל דינאר ואחד מן רסול רבנא מבורך
 3. השר הנכבד תפארת הקהל בן רבנא יפת השר הנע תפארת הקהל זל מן אלסתה אלדנאניר
 4. אלדי כאן אסלפה עלי אלחדידה רהן ולמא חצרת דלך פי בעץ שהור אתנד וקד
 5. כאן רבנא משה דנן מריץ וסאלני ענה כתבתה לחדש כסליו אתנד לשטר[ות
 6. באלפסטאט למיהוי לזכו וא . . . . . רצא וציתה לאם אבו אלפרג אלתי כאנת
 7. תנדמה בדינארין פאתבת תכטי בדלך למיהוי לזכו נתן ביר שמואל החבר זל

תרגום

T-S 10J5.8 1v

1v

Verso.

 1. חצרת ענדי אם בו אלפרג
 2. אלתי כאנת תכדם ר משה
 3. החזן אלידיד רחמ אללה וכאן
 4. קד אוצא להא בדינארין ען
 5. כדמתהא לה וא//ע//תרפת אן
 6. אלשיך אבו אלפצל אלתפארת
 7. אמר צחבת (!) דארה //צ . אי אללה// דפעת
 8. להא אלדינארין אלדי כאן קד
 9. אוצא להא בהא מן אלדי כאן לה
 10. ענדהם עלי אלחדידה ואקנינא
 11. מנהא קניין גמור בתסלימהא
 12. מן אלסת אלמקדם דכרהא וכאן דלך
 13. אחד שהור שנת אתנה במצר
 14. נתן הכהן בר שלמה הכהן נע
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J5.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.