מסמך משפטי: T-S 10J5.14

מסמך משפטי T-S 10J5.14

תיאור

End of a document about pledges (rahāʾin) signed by Moshe b. Binyamin ha-Sefaradi and Berakhot b. Shela ha-Kohen. The validation (qiyyum) is signed by Elʿazar b. Yosef and Yeshuʿa b. Yoshiyya the descendant of Shemaʿyahu Gaʾon and Natan b. Shemuel, who also wrote the document. Dating: ca. 1140 CE. (Information from Goitein's index card and Mediterranean Society, II, p. 584)

T-S 10J5.14 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] אפילו
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]גיר
 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ל
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] וכחומר וכחוזק כל שטארי
 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] הדא אלכתאב עלי . . . . . . . ליכון בידה ו[ . . . . . . . . . .
 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ריר וקיים ומוחזק דיזכון ביה בכל בתי דין
 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]דשטארי אלא כחומר וכח[וזק] כל שטארי
 8. . . . . . . . . . . . . . . . . ]טילית כל מודעי ותנאי דמסרית ודמסירין לי [ . . . . . . .
 9. . . . . . . . . . . . . . . . . ]רבנן דבטלי בהון מודעי ותנאי ואעתרף אלשיך [ . . . . . . . .
 10. . . . . . . . . . . . . . . . ] רהאין אלמדכורה וחצולהא תחת ידה ואק[נינא
 11. . . . . . . . . . . . . . . ]ק כגק מרנא ורבנא אברהם היקר הנכבד דנן לאלשיך
 12. . . . . . . . . . . . . . ] מור בכלי הכשר לקנות בו מעכשיו בביטול כל מוד[עי
 13. . . . . . . . . . . . . ]ומפרש לעילא ושהדותא דא כתבנא ו[חת]מנא ויהבנא
 14. . . . . . . . . . . . . ]מיהוי בידיה לזכו ולראייה לאחר היום . . . . . . . . . . אלדרהם
 15. . . . . . . . . . . . . . ] עליה והכל שריר ובריר וקיים ו . . . . . . דמסרית וקיים
 16. בי]ן שיטי בידי ותוב והכל שריר ובריר וקיים ותלוי בין שיטי אלמדכור
 17. והכ[ל שריר ובריר וקיים משה בר בנימין הספרדי נבע
 18. ברכות הכהן בר שלה הכהן נע //אתקיים שטרא דנן קדמנא אנן בי דינא //במושב תלתא כחדא הוינא דנוסחיה ומניה
 19. וביה וקיומיה לתתא בכתב ידי שהדיא אינון דחתימין עלוהי ברכות הכהן בר שלה הכהן
 20. נע משה בר בנימין הספרדי נבע ומדאתא לואתנא חד משהדיא אינון דחתים
 21. בחתמות ידיה ברכות הכהן בר שלה הכהן נע ואודי קדמנא דדא היא חתמות ידיה
 22. בסימונה תו תרי סהדי אחרים ואסהידו על כיר ידיה דמשה בר בנימין הספרדי
 23. נבע דדא היא חתמות ידיה בסמונה אישרנוהי וקיימנוהי כדחאזי
 24. אל]עזר בר יוסף נע ישועה בר יאשיהו נין שמעיהו גאון זל
 25. נתן ביר שמואל החבר

תרגום

T-S 10J5.14 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J5.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.