רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S 8J17.18

רשימה או טבלה T-S 8J17.18
 1. ציטוט
  Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970).
  למהדורה ראה
  • I:232, II:289-291
 2. ציטוט
  Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).
  לתרגום ראה
  • 169–70