מסמך משפטי: T-S 10J28.8

מסמך משפטי T-S 10J28.8

תגים

תיאור

Court record mentioning Daniel the Nasi and Hezekiah, Head of the Diaspora. (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J28.8 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ]פל לרצוני ותאותי בלא
 2. ] בלב שלם ובנפש חפצה [ו . . .
 3. ] מ . . לך ב[ . . . . . . . . . . . . . .
 4. ]ק . . ל לא [ . . . . . . . . . . . . . .
 5. ] . . . . . . . . . ן . . . . [
 6. ] . בור ולא אק א [ . . . ] ם
 7. ] אדוננו הנשיא דניאל
 8. וא]דוננו יחזקיה ראש הגולה
 9. ] ם בשם שררה בעודם
 10. ]ד מהם וה . . . . . . . עלי . . .
 11. ] . בא ם בביטול כל מודעי
 12. ]עי דנפקין מן גו מודעי
 13. ] אם אשו . ב . תה . . . .
 14. ] והקדש עשרה זהובים
 15. ע]לי בכל הנחקיק
 16. ] אשר אהיה ל מן אילאבהא
 17. וכן יהיה

תרגום

T-S 10J28.8 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J28.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.