מסמך משפטי: T-S 10J28.16

מסמך משפטי T-S 10J28.16

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Deed of manumission written by Mevorakh b. Natan in which Sitt al-Hasab bt. Shela ha-Levi ha-Sar manumits a female slave, named Salaf, who was probably given to another lady as a marriage gift. Dated Tuesday, 15 Kislev 1469 Seleucid = 19 November 1157 CE. (Information from Mediterranean Society, II, pp. 138, 433; IV, pp. 325, 456)

T-S 10J28.16 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בתלתא בשבה דהוא חמש עשר יומי לירח
 2. כסליו דשנת אלפא וארבע מאה ושתין ותשע
 3. שנין לשטרות בפסטאט מצרים דעל נילוס
 4. נהרא מותבה אנא חסב בת שלה הלוי השר
 5. האדיר שר הלוים נע וכל שום וחניכא
 6. דאית לי צביתי ברעות נפשי כדלא
 7. א]ניסנא ולא בשגו ולא בטעו אלא בליבא שלמא
 8. . . . .] שחרירית יתיך אנתי צלף דהוית
 9. אמתי מקד]מת דנא וכדן שחרירית
 10. יתיך הא את ברת חורין הא את לנפשיך
 11. ואית ליך רשותא למיעל בקהלא דישראל
 12. ו]לאשנאה ליך שמא בישראל ולמיעבד
 13. ברעות נפשיך כשאר חרורי ולית לי אנא
 14. חסב ולא לירתאי בתראי ולא לכל מאן
 15. דייתי מחמתי עליך שעבודא ולא על
 16. זרעיך דמיקמת בישראל ודן די יהוי
 17. ליך מני גט שחרור וגט חירות ושטר
 18. חירות דנן כדת משה וישראל
 19. מבורך בר שר שלום נע
 20. מבורך בר נתן החבר סט
 21. ד . ל ו ת ט

תרגום

T-S 10J28.16 1v

1v

Verso.

 1. סלמת סת אלחסב בת אד[וננו
 2. שלה הלוי שר הלויים פאר [
 3. הנדיבים הדא אלגט לצ[לף
 4. המשוחררת בין ידי[
 5. העדים פי יום [
 6. כאמס [
 7. אתסט לשטרות [
 8. מבורך בר שר [שלום
 9. מבורך בר נתן [
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J28.16: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.