מסמך משפטי: T-S 10J28.14

מסמך משפטי T-S 10J28.14

תגים

תיאור

Fragment of an effaced court record. Location: Fustat. Dated: Middle decade of Ṭevet 1417 Seleucid, which is December 1105 CE. Among other matters, Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi testifies that Mudallala (aka Sitt Baghdād, as we know from T-S 13J2.14) received her bill of divorce together with her ketubba payment of 10 dinars in cash, and also her belongings valued at 10 dinars. She deposited the dinars with Abū l-Ṭāhir al-Ṣayrafī. Witnesses: Yiṣḥaq b. Shemuel, Sasson b. Natan, and Avraham b. Aharon ha-Kohen. T-S 13J2.14 and T-S 10J28.14 appear to be two copies of the same document (Goitein). (Information in part from Goitein's index cards.)

T-S 10J28.14 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ . . . . . . .
 2. . . . . . . . . ] אל . . . . . . . . . . . . . . אלחואיג . . . . . . הם לה ה . . . . . . [ . . . . . . .
 3. דנאניר ולמא תסלמת אלגט רגעת סלמ[ת . . . . ד]נאניר בחסב [ . . . . . . .
 4. ענדי ודפעת אלחואיג וחצר איצא מ חלפון הלוי בר מנשה נע וקאל [לנא
 5. אנני כנת חאצר יום תסלים אלגט למדללה דא אל . . . . . הץ עליהא אלשיך
 6. אבו אלטאהר אלצירפי אלחואיג אלמדכורה לעילא ו . . . . . אן אתרתי . .
 7. תאכדיהם בעשרה דנאניר אפעלי דלך ואד לם א . . . ת . . . . . . . . עשרה
 8. דנאניר מע הדה אלעשרה דנאניר אלעין פקאלת לה מא אותר אלא אלחואיג
 9. פסלמהם להא וסלם להא אלעשרה דנאניר וקבצת אלגט רגעת אודעת
 10. אלעשרה דנאניר ללשיך אבו אלטאהר ודיעה ענדה לא גיר ומה דאשהידו
 11. קדמנא כתבנא וחתמנא דליהוי לזכו ולראיה וכאן דלך בפסטאט מצר
 12. פי אלעשר אלאוסט מן חודש טבת שנת אתיז לשטרות שריר וקיים
 13. יצחק ביר שמואל זכ לב ששון בר נתן נעל
 14. אברהם הכהן בר אהרן הכהן נע

תרגום

T-S 10J28.14 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J28.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.