מסמך משפטי: T-S 10J28.10

מסמך משפטי T-S 10J28.10

תגים

תיאור

Legal document. Acknowledgement of loan. Dating: February 1135, in (new) Cairo. Document recognizing a loan of 10 dinars from Yosef ha-Levi to Yefet b. Yaḥyā for the term of one year, to coincide exactly with the term of a partnership between them ("the beginning of Adar II", 1446). Per Maimonides, whenever one gives funds to another person to transact, half of the funds comprise a loan for which the active partner is fully responsible, even in the case of an unavoidable circumstance. The concurrent nature of the loan and the partnership to which the loan agreement alludes suggests the application of this principle, as does the fact that Yefet is responsible for the debt. (Information from Lieberman, "A Partnership Culture," 211)

T-S 10J28.10 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . . . . . . . . . . . יפ]ת בר מ יחייה סט קנין גמור
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]עכשו בביטול כל מודעי
 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . ד]מתה וכאלץ מאלה למ
 4. יוסף הלוי בר [ . . . . . . . . . . . ]ך מן אלעין אלואזן אלגייד
 5. אלמחקק עשרה דנאניר דהבא עינא מתאקילא
 6. ואזנה גיאדא חוב גמור ומלוה זקופה יקום
 7. לה בדלך ענד אנתהא מדה אלשרכה אלתי
 8. בינהמא והי סנה כאמלה מן מבדא אדר ש[ני
 9. שנת אתמו לשטרות ודלך חסב מא יסתקר
 10. בינהמא דלך אלוקת ויקתצי חאלה ומעישתה
 11. ואחריות הדא אלחוב על(!) יפת דנן ועלי וראתה
 12. בעד ופאתה דמגבא ליה מכל שפר ארג נכסין קנין
 13. . . . .דאית ] ליה ודיהוי ליה תחות כל ש[מי]א בביתא
 14. . . ובברא מ]מקרקעי וממטלטלי ואפילו מגלימא דעל
 15. [כת]פ[י]ה דלא כאס[מכ]תא ודלא כטופסי דשטרי אלא
 16. כחו[זק כל שטרי חוב [דתקי]נו רבנן ונהגין בעלמא מיומא
 17. [דנן] ול[עלם ת]ם אקנינא איצא מן מ יוסף הלוי [ . . . . . . . . . . . . . . .
 18. . . . . . . ] באלצבר עלי יפת אלמדכור [ . . . . . . . . . . . .
 19. אלוקת אלמדכור ואנה קבצה [ . . . . . . . . . . . .
 20. . . ] ומא תצל אליה קד רתה [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 21. . . . ] מן תשרי מן אלסנה אלמדכורה [ . . . . . . . . . . . . . . .
 22. . . . . . . . ]א באלקאהרה אלמע[זיה . . . . . . . . . . . . .
 23. . . . . ] ישיבת גאון יעקב יכון כסאו [ . . . . . . . . . . . .
 24. . . . . . . ] ידיה [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תרגום

Phillip Ackerman-Lieberman, "A Partnership Culture: Jewish Economic and Social Life Seen Through the Legal Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., Princeton University, 2007).

Recto

 1. [… Japhe]th b. M(r.) Yaḥyā (may his) e(nd be) g(ood,) a complete qinyan
 2. […] now on, nullifying all secret dispositions
 3. [… he owes him, and has in] his possession and in his free control for M(r.)
 4. Joseph ha-Levi b. […] in terms of good, precise, weighed specie
 5. ten gold dinars, weighed specie
 6. of excellent weight, as a complete debt and an outstanding loan, which he will pay
 7. him at the end of the period of the partnership (shirka) which
 8. was between the two of them, which is a complete year from the beginning of Adar I[I]
 9. of the year 1446 (of the Era) of Documents; and that was according to what was fixed
 10. between the two of them at that time, and what his situation and maintenance will require.
 11. Responsibility for this debt is upon this Japheth and upon his heirs
 12. after his death that it would be taken from the best and choice of (his) possessions, and acquisition(s)
 13. [and] his [wealth] and that which he will have under all the He[av]ens, in (his) house
 14. [and outside, from] land and from movable property, and even the cloak from upon
 15. hi[s b]ac[k,] for this is not like pr[omi]ses and not like formularies, but rather
 16. [it bears the wei]ght of all documents of debt [which] the Sages [decre]ed, and are universally employed, from now
 17. on. Then we also performed a qinyan with M(r.) Joseph ha-Levi //…// […]
 18. […] waiting for the aforementioned Japheth […]
 19. the aforementioned time, and he received it […]
 20. […] and as for that which will come to him, I have designated it […]
 21. […] from Tishri of the aforementioned year […]
 22. […] in Cairo […]
 23. [… head of] the academy of the Gaon Jacob, may his seat [be established forever …]
 24. […] his hand […]

T-S 10J28.10 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J28.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.