מסמך משפטי: T-S 10J27.5

מסמך משפטי T-S 10J27.5

תיאור

Saadya releases Eliyyahu b. Yiṣḥaq b. al-Qash'ami from an obligation. Dated Thursday, the 10th of Nisan 1046, written in Fustat. (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J27.5 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . ] ולא למילף מינינו ולא למסמך [ . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. דמודעי דמודעין דנפקין [מ]גו מודעי שמסרתי או שעתיד אני
 3. למסור [ . ש]טר שובר זה כולם ביטלתים בכל לישני דמבטלין
 4. ב . רבכ . מודעין ותנאין ואחריות שטר פצוי זה קיבלתי עלי
 5. וע]ל יורשי אחרי כחוזק כחומר כל שטרי שוברין ופצויין
 6. דתקינו רבנו ונהיגין בעלמא מן יומא דנן ולעלם דלא
 7. כאסמכתא ודלא כטופסא דשטרי וקנינא מן ר צביאן זה

תרגום

T-S 10J27.5 1r

1r

Verso.

 1. ביר סעדיה נע הנזכר לר אליה ביר יצחק ננ הודע בן אלקשעמי
 2. ואחיו אבי אלפצל על כל מה דכתיב ומפרש לעילא במנא
 3. ד]כשר למקניא ביה שריר וקיים וכתבנו וחתמנו בחמישי
 4. ב[ש]בת . בעשרה ימים לירח ניסן שנת אלף ושלש מאות וחמשים
 5. ושבע ל[שט]רות למנין שאנו רגילין למנות בו ב[פס]טאט מצרים
 6. דעל הנהר מותבה
 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אבו זכרי
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J27.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.