מסמך משפטי: T-S 10J23.2

מסמך משפטי T-S 10J23.2

תיאור

Recto: Legal document in which Abū l-Khayr b. Nājī ha-Parnas releases ʿAmīd al-Dawla Yiṣḥaq b. Yosef from any obligations for goods sold by the latter on his behalf in the Dār al-Wakāla. Location: Fustat. Dated: Kislev 1454 Seleucid = November/December 1142 CE, under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. Signed by Moshe b. Binyamin ha-Sefaradi. (Information in part from Goitein's index card.)

T-S 10J23.2 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדותא דהות באפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתתא כן הוה חצר אלינא אבו אל
 2. כיר בר כבוד מרנא נאגי הפרנס ס[ . . . ] וקאל לנא כאן אלשיך אלגליל כבוד גדולת קדושת מרנא
 3. יצחק השר הנכבד סט דידיע עמיד אלדולה בר כבוד גדולת קדושת מרנא ורבנא יוסף הגזבר
 4. המשכיל נע קד אנבעת עלי ידה פי דאר אלוכילה(!) בצאעה וגדת ביננא מע זמלאה וגיר
 5. דלך ונצלה אלי כל מא כאן לי ענדה וכל [מ]א אנבאע לי עלי ידה ואלאן אקנו מני ואשהדו עלי ואכתבו
 6. ואכתמו וסלמו ללשיך אלגליל אלעמיד אלמדכור לעילא לזכו ולראיה ודלך אני אבריתה
 7. מן כל דעוי וכל עלה וכל מעאמלה גרת ביננא מימות עולם עד עכשיו לם יבקא לי ענדה
 8. לא טלב ען ביע פי דאר אלוכילה(!) וען כל דעוי בראה כאמלה תאמה עאמה וכדלך
 9. אבריתה מן גמיע אלאימאן ואפי[ . . . ]רם סתם ואקנינא מנה עלי גמיע דלך בקנין שלם
 10. במנא דכשר למקניא ביה בירח כסלו משתא דאתנד באלפסטאט שריר וקיים רשותיה
 11. דהרת(!) אדונינו שמואל הנגיד ירום הודו משה בר בנימין הספרדי נבע סטס

תרגום

T-S 10J23.2 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J23.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.