רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: CUL Or.1080 J7

מסמך שלטוני CUL Or.1080 J7
  1. ציטוט
    Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
    כולל digital edition, digital translation