מכתב: T-S 8J27.17 + T-S 10J12.11

מכתב T-S 8J27.17 + T-S 10J12.11

תגים

תיאור

Letter from a woman to her brother in Fustat expressing her loneliness. She gives advice regarding the recipient's relationship with their other brother. "You know that he is like your son, for you raised him and you know his character. [Do not let] people divide the two of you. If he makes an error, you must bear the consequences." The recipient's ʿamma (in general paternal aunt, but Goitein interprets it as mother in this case) wants to see him before she dies. At the end of the letter, either the writer or the aunt/mother asks him to send two (ounces? dirhems?) of Isfahani kohl (antimony), since her eyes are sore and none is available where they are. Information in part from Goitein's index cards. Join: Oded Zinger. ASE.

T-S 8J27.17 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto. T-S 8J27.17

 1. בשמך רחמנ
 2. כתאבי אליך יאכי ואלעזיז עלי וענדי אטאל
 3. אללה בקאך ואדאם עזך ונעמאך ומן חסן תופיקה

תרגום

T-S 10J12.11 1r

1r

T-S 8J27.17 and T-S 10J12.11

 1. לא אכלאך גמע אללה | ביננא עלי אסר חאל במנה

T-S 8J27.17 1v

1v

T-S 10J12.11

 1. וכרמה אן שא אללה ואלדי תריד עלמה לו אשרחת
 2. לך מא אנא פיה מא וסעה כתאב מן וחשך
 3. ולא מן וחשי מן אלצגירה ומן אבי אלופא פאדא
 4. סמעת אנכם פי עאפיה תנסר קלבי פואללה
 5. לו אן לי סביל ללמגי כנת נגי מן כתרה שוקך
 6. פכל ואחד יקול קול ואנא נגנאך יום פי יום
 7. וקאלו לי אן מסתקרך פי מצר וגא סלימאן
 8. וקאל לי אנכם פי עאפיה ואן אלצגירה עלי
 9. מילאד וסר קלבי בדלך ווגעני קלבי אלדי
 10. מא חפץ אבו אלופא אלתרביה מא יבעת
 11. כתאב לא מנך ולא מנה פאנא לו צבת
 12. נכתב כתאב כל יום פעלת דלך תערף
 13. אני וחידה מא ענדי אחד וארסלנא עדה
 14. כתב ולם יגי לואחד מנהם גואב ואמא

Right margin, perpendicular lines (T-S 8J27.17 and T-S 10J12.11)

 1. מא דכרת מן גהת א|כוך יאכי אנת תערפה הו ענדך מתל ולדך ואנת רביתה
 2. ותערף כלקה ואתנין | מא ידכלו אלנאס בינהם אדא כאן אלכטא מנה יכון

T-S 10J12.11 1v

1v

Verso. T-S 8J27.17

 1. אלאחתמאל מנך ואלכלאם מא הו מליח בין אלנאס ולא
 2. תחסב יאכי אן ענדי אחד פי מנזלתך ולו כאנו לי עשר[ה
 3. אלאף ומא אנא אלא נכסר עליה ונכאצמה פי בעץ אל
 4. חדית (?) ומא הו אלא מזאידה אלנאס בינכם ואלאצלח

T-S 8J27.17 and T-S 10J12.11

 1. אנכם תכתלפו מן //בעצכם// ב|עץ והו ענדה אעז מנך ואמא

T-S 10J12.11

 1. הו מזאידה אלנאס בינכם אללה תעאלי לא יפרק
 2. בינכם והדא אלדארין (?) לך . . . . מ . . אלא מן פצל
 3. אללה תעאלי יצלח אלאחואל ויגמע ביננא עלא כיר
 4. וסלאמה ובאללה יאכי אן . . . תה ולא תגעל רוחך
 5. אלא מכאנהא ועמתך כתירה אלשוק לך וקאלת
 6. לך באללה יאבני תדכל ענדי ונבצרך מן קבל אמות
 7. פאן מא תערף מא בלא קלובנא מן וחשך
 8. ותקול לה יאכי עסא תקדר לי עלא וזן ב׳ כחל
 9. אסבהאני אן עיניא תוגעני ומא קדרת עליה
 10. קראת עליך אלסלאם ועלי מן תחוטה ענאיתך
 11. אלסלאם ועלי סתהם אלסלאם ועלי אבי אלופא
 12. ועמתך תקרי אלסלאם ואבו אלמגד ומנגא (?) ומנא/רה?/
 13. יקריך אלסלאם ושלום על בני ברית ואבו אלחסן יקריך
 14. אלסלאם
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J12.11: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 8J27.17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.