רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Yevr. II A 506

מסמך משפטי Yevr. II A 506
  1. ציטוט
    Judith Olszowy-Schlanger, Karaite Marriage Contracts from the Cairo Geniza (Boston: Brill, 1997).
    למהדורה, תרגום, דיון ראה
    • 447