מסמך משפטי: Moss. VII,74.1

מסמך משפטי Moss. VII,74.1

תגים

תיאור

In a short note, a letter brought by Tiqva b. 'Amram from Farah b. 'Ayyash is presented to the court in Cairo. The letter was studied by Ezekiel ha-Kohen he-Ḥaver b. Eli. Dated Sivan 1416/May 1105. (Information from Mediterranean Society, V, 213, and from Goitein's index cards.) CUDL description: Testimony by Ezekiel ha-Kohen he-Ḥaver b. ʿEli he-Ḥaver, dated 9th Sivan 1416 (= 1105 CE), and referring to Faraḥ b. ʿAyyāsh and Tiqva b. ʿAmram. Written and signed by Abraham b. Nathan Av Bet Din; witnessed by Shela ha-Levi b. Moses the teacher, [...] b. Shemarya and [...] b. Jacob. (Information from CUDL)

Moss. VII,74.1 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. חצר בבית דין יום רביעי תשעה יומין בירח סיון שנת אתיו לשטרות
  2. מ ור יחזקאל הכהן החבר בן כגק מ ור עלי הכהן החבר נע ושהד
  3. קדמנא אן אלכתאב אלדי בכט פרח בר עיאש נע והו ביד מ תקוה
  4. בר עמרם נע וקף עליה יום וצולה אלי אלליל וכאן יום עצרת וקראה
  5. קדמנא ושהד עלי אן קד חקק לפטה לה פיה ושהד עלי אלתאריך
  6. אלדי פיה פי טהרה אנה כאן פיה ומאי דהוה קדמנא באלקאהרה
  7. כתבנא וחתמנא לזכו ולראיה שריר וקיים
  8. אברהם בר נתן אב בית דין שלכל ישראל זצל

מלמד שמריה סט

  1. שלה הלוי ברבי משה המלמד סט הכהן . כ ננ

תרגום

Moss. VII,74.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. VII,74.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.