רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Moss. VII,69.2

מסמך משפטי Moss. VII,69.2
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה