רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Yevr.-Arab. I 1700.12

מסמך משפטי Yevr.-Arab. I 1700.12
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, handwritten texts.
    כולל digital edition
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה