רשומה קשורה ל-טקסט ספרותי: Moss. I,40

טקסט ספרותי Moss. I,40
  1. ציטוט
    Israël Lévi, "Document relatif à la «Communauté des fils de Sadoc»" (in French), Revue des études juives 65, no. 129 (Paris: Peeters Publishers, 1913), 24-31.
    למהדורה, תרגום ראה