מסמך משפטי: ENA 1822a.18

מסמך משפטי ENA 1822a.18

תגים

תיאור

Legal document(s) n the hand of Ḥalfon b. Menashshe (Date: 1100–38 CE). The main text (not in the margins) on both sides may just be formulary. No names seem to be mentioned, and there are many elaborate formulae of release. The marginal text was written with a different pen, one with a smaller tip. Recto: refers to the Gaon (Maṣliaḥ), Naḥman, someone suing his late paternal uncle, and another paternal uncle Yosef ha-Kohen. Verso: Refers to the Gaon Maṣliaḥ (1127–39 CE); a woman making someone take an oath; "the court has no connection to this case, and your paternal uncle until now has been responding to..."; more about an oath and repaying something; it being discovered that someone had no right to anything belonging to his or her paternal uncle's; and then a brief narrative of someone abasing(?) themselves by putting their head between someone's arms and/or legs and begging for forgiveness; but the paternal uncle was ashamed to ask those present to do something. Very cryptic—needs further examination.

ENA 1822a.18 2

2

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto:

 1. אלתי ורתתה [
 2. בראס מאל . . [
 3. אנא עאלמא בה אלאן וממא לם אע[לם
 4. אלתי תתגה לי עלי כל מנהמא פי דלך [
 5. מנהמא ואלתפריד מן סאיר אצנאף אלמ[
 6. כלף . . . . . הר לי בה עלי אחדהמא חק וכל שי [
 7. להמא במחילה גמורה בפה ובלב ב[עול]ם הזה[
 8. אן עאודת תתבעת ואחד מנהמא . . . [
 9. או ען טלב יכצני פי נפסי פי שי ממא גר[
 10. דלך מני בכל וגה יראה מן אנץ מא [
 11. אברית כל מנהמא מעכשו בכ[ל
 12. ואלמטאלבאת בראה כאמ[לה
 13. לא רגעה בעדהא ול[א
 14. פי חיותה ול[א

תרגום

ENA 1822a.18 1

1

Recto, right margin:

 1. פאנדרתה [. . . . .] אדוננו מצליח הכהן ראש ישיבת גאון יעקב תכון משרתו לנצח [
 2. וקאלת ל[. . . . .]ר מא לבית דין פיה עלקה ועמך אלי אלאן מגיב אלי אלשבו[עה
 3. כביר גדא ואל[. .] באלימין עלי דלך תכתאר אסתיפאיהא אסתופית לך פקאל ק[
 4. פשרה אלמד[כורה] ותחקקת אן ליס לי פי גהה עמי חק והדא אלשי אלדי ידפעה לי[
 5. לי ליס בחק ו[. . .] עליה תם באס ראס על[י]ה(?) בין ידינא [[וראסה]] ורגליה [[פי אן יגיב אלי]]
 6. וקאל אנא אכטיתה [בחק]ה והו יצפח . . . .פאחתשם עמה מן אלסואל אלחאצרין ואגאב אלי אלקיאם בדלך ב[

Verso:

 1. ולא מא יבס[ט
 2. ולא שי מן סאיר [
 3. ולא ען מלך ולא ען תרך [
 4. ולא אצל ולא באקי ולא רבח [
 5. ולא ודיעה אודעהא לי גירי ולא מא . . .[
 6. ימתלכוהא אלנאס ויתעאמלו בהא תחת . [
 7. ולא הימר ולא מימר ולא משמע ולא [
 8. ולא שמותא ואפילו חרם סתם וה[רי]ה ט.[
 9. בעולם הזה ולעולם הבא וקד מחלת ל[
 10. ובין כל מנהמא פי אלגמע מנכמ[א
 11. בה מא אנכשף לי ומא לם ינכש[ף
 12. וביד וראתה בעדה עלי פי חיות[י
 13. כאלאס[נאדאת
 14. ורא[

Verso, right margin:

 1. גאונות תכון לעד . מ נחמן דנן . . אן עאד תטלב עמה דנן בטלב[.] וא בישראל או באומות [העולם
 2. אשנעה בע . . . . כאן אשנעה [. . . .]ארת עמה אלמתופא נע כאן עליה קד [. . .]לענים וכאן לב[
 3. ואכד מא יגב עליה מן אלחק . . . . . . עליה פקבל דלך ואלתזם . . [[וענד דלך אחצר עמה]]
 4. ]תים איצא אתבאע כראמ[. . . . .]תה וחסן אלאדב מעה ואנה אלאן יעאוד אלי שי ממא . [
 5. ]לב מ . . ה לה בחק ובעד וקוע [. . . .]אה מנה בכטאה(?) עליה [[אחצר עמה מ יוסף הכהן דנן]] [
 6. בי] דינא אנן חתומי מטה אחצר [. .] מ יוסף הכהן דנן
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.18: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)