מכתב: Bodl. MS heb. d 66/3

מכתב Bodl. MS heb. d 66/3

תגים

תיאור

Letter from Barukh b. Yiṣḥaq, the chief Rabbi of Aleppo, Syria, to a colleague, it seems in Fustat. Dating: ca. 1100. Asking him to send him legal documents concerning the property belonging to some orphans, which was worth more than 30 dinars. The sender requests the documents to be sent by special mail, for the merchants are being detained and are hardly reaching Aleppo. . (Information from Mediterranean Society, I, p. 271; IV, p. 277)

Bodl. MS heb. d 66/3 3 recto

3 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . .א. אליהם מהמא אן לה [עליהם] מטאלבה צחיחה פי גהתה בעדים ברורים
 2. וכתב קד תבת(!) פי בית דין פלם ינצת אלי שי מן דלך המקום ברחמיו יצלחה לנפסה
 3. ואנא אסלה בחסב דאליה אלאהל ונפסה אלשריפה ומרותה אלמעהודה מנה מע אהלה
 4. אן ינעם עלי הדה אליתימה מא יכצה מן אלדוירה אלתי הי פי טרף אלפראין וסויקה
 5. אלדבאגין לעל יסתתר בהא ותנחאז אלי בעץ אלגהאת מהמא קד כרבת מן אלאחדאת
 6. אלגוים אלסאכנין פיהא ומא תסוי גמיעהא לו אנהא עאמרה תלתין דינארא לאן אלעקאר
 7. קד וכס כתיר בחלב ואנמא אליסיר פי מתל הדה אלבאיסה יותר כתיר ולם יכף ענה
 8. אן הדא אלפן מן אלזכות אולא מן גמיע אלפצאיל אלדי //הי// מעהודה מן תטולה לאנהא בדיא יתימה
 9. ונסיבתה ואללה אמר בסתרה אלאהל מן קבל אלגריב פאלבארי יעלם לו אן פי חאלי מא
 10. אחוגתהא למכלוק ולא מכנת אחד ינטר אליה/א/ בשי מהמא קד פעלת מנד אתצלת אלי
 11. בנת אכתה מן אלתרתיב בגמיע אודהא ומא אחוגתהא ברוך המקום לאחד אלי שי פאן
 12. תפצל במתל דלך ומא סאלנאה ינעם כמא לם יזל יכתב להא מתנה פי שימוש בית דין
 13. דלך אלבלד אלדי יכון הו פיה ואסמהא רציה בנת פצילה ויאמר הו מקדם דלך אלבלד
 14. אן יגיני כתאבה במא קדר להדה אליתימה ענדה לאן תב אלתגאר מתעדרה
 15. כתיר ען אלמגי אלי חלב המקום ברחמיו יצליחו בכל דרכיו לברך את מעשה ידיו ולהשיבו
 16. אל ביתו שש ועלז ויראינו פניו בקרוב והוא שמח בברכות שמים ושלומו יופ.ם עליו
 17. י א כ

ברוך ברבי יצחק נבתויא

ב א י

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/3 3 verso

3 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום