רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Yevr. III B 460

מסמך משפטי Yevr. III B 460
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה