מסמך משפטי: T-S NS 211.1 + T-S J3.16

מסמך משפטי T-S NS 211.1 + T-S J3.16

תגים

תיאור

Legal formulary. An ancient fragment from a book of legal formulas, contains few types of deeds, among them a bill of release of a slave גט שחרור. Was published and discussed in: מרגליות, הלכות ארץ ישראל מן הגניזה, עמ' 1-3, 9-10, 14, 18-19, 27-31. On verso a broken date, only the number 88 is preserved. It seems that the first publisher had a more complete fragment, because he reads : ארבעת אלפים וחמש מאות ושמונים ושמונה שנה לבריית עולם, that is the year 828. Indeed, the other part of the document, in Which the date appears is TS NS 211.1 (fgp). On bill of release of slaves see יחזקאל דוד, הגט ונוסחאותיו על פי תעודות מהגניזה ומקורות אחרים, עמ' 172-175, where this document is mentioned. AA

T-S J3.16 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S J3.16 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S J3.16: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.