מכתב: CUL Or.1080 J173

מכתב CUL Or.1080 J173

תגים

תיאור

Letter from the mother of Dā'ūd, in a provincial town, to her son Sulaymān al-Jamal, in Fustat. In Judaeo-Arabic. She complains about a lack of letters from him and reports that she is fasting and crying day and night. She had traveled with her daughter and son-in-law to her present location ("balad al-ghurba"). She would return on her own, but must stay with her daughter who is pregnant (muthqala). The writer urges her son to come and thereby "cool [the fire in] my liver." Her son-in-law had promised to bring her back to Fustat, but when the daughter became pregnant, he said that he would never go back to Fustat again. The writer cannot bear witnessing her daughter's suffering (nakālhā) at the hands of the second wife (ḍarrathā). Information from Friedman's edition. ASE.

CUL Or.1080 J173 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
 1. מן ואלדת דאוד לסולימאן יצל דוכאן
 2. אלגמל קצר אלשמע אן
 3. שא אללה
 1. כתאבי אליך יאולדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם
 2. איאם סלאמתך ובעד אבקך אללה יאולדי כתבת
 3. עודת כותב ולם נרא להא גאוב ואשתגלת קלבי
 4. ואנא צאימה ליל ונהר באכיה ומא לי לא עיש
 5. ולא הנא ולאלא אוכיתך מותקלה לא קעדת
 6. סאעה ואחידה ואנת תעלם אלחאל פי בלד
 7. אלגורבה ואוכתך פי נפס אן אוכרה ואן כאן
 8. לך סביל יאבני פלא ת[תא]כר עני פתגי תברד
 9. כבדי יאולדי אללה אללה וקד וגהת לבית
 10. סידי אבו סעיד גומלת כותב ומא סמעת
 11. לך כבר וקלבי עלא אנך ואיצא לכאלך כתבת
 12. לה כותב ומא ארית גאוב וכאן יאולדי
 13. אועדנא כתנך אנה יוכדנא למצר כמא
 14. גאת אלא הונא וחבלת קאל כתנך מא ארגע
 15. אלא מצר אבדא ואוכתך מותקלה ומא
 16. יסתר לי נכילהא מע צרתהא פלא תקול יאבנ[י]
 17. אני גפיתך ואסלאם עליך ואלאחבאב
 18. כלהם אלסלאם וכאלך וגמיע מן סאל ענה
 19. אלסלאם

תרגום

CUL Or.1080 J173 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J173: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.