מכתב: CUL Or.1080 J285

מכתב CUL Or.1080 J285

תגים

תיאור

Letter from a file of Avraham Maimonides, written to Nissim Ha-Dayyan (judge). Mentions the wife of Abū Manṣīr b. Abī l-Khayr, the tax-farmer (צאמן) of Sanhūr.

CUL Or.1080 J285 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).

CUL Or 1080 J 285, ed. Friedman, Jewish Polygyny, pp.237-240,N.H. 04-26-88, (P). Letter from a file of Abraham Maimonides, written to Nissim Ha-Dayyan (judge).

 1. סבב אצדאר הדה אלמכאתבה אלי אלדיין אלגליל כבוד
 2. גדולת קדושת מרנו ורבנו נסים החבר היקר הנכבד
 3. החכם המעולה ישמרו צורו וינצרו יוצרו רעה לא
 4. תבוא אליו ונגע ומחלה אל יקרבו באוהליו ייטיב אחריתו
 5. מראשיתו אנס וינהי אן למא כאן מן מדה חצרת
 6. זוגה אבו מנצור בן אבי אלכיר צאמן סנהור בין ידי
 7. סיידנא אדוננו גאוננו נגידנו נשיא אלים בתוכנו אברהם
 8. האור הבהיר והכוכב המזהיר יגביה בורא הצבאות
 9. מעלתו ויכון כסאו לעולם במאמר אלהי עולם ותצוורת
 10. מן כון בעלהא יקצד אלזואג עליהא ואכרגת מסטור בכט
 11. אלמולי אלדיין אלאגל רבנו יהודה שמרו צורו והו מעשה
 12. בית דין אן מווכר הדה אלמראה אלמדכורה עליה
 13. חוב גמור פתשכאת לסיידנא ירום הודו אנה קאצד
 14. אלזואג פגאובהא סיידנא אן אחד מן אלמקדמין
 15. מא יקדר יזוג אלמדכור לחית יופי אלמווכר פאמר
 16. באן יכתב אלכתב ויוקע עליהא אלכט אלשריף פקבל
 17. אמרה פלמא [[דכל]] חצר מן אזוגה דכלת בינ ידין
 18. סיידנא ערפתה מא קד גרי נפד רקעה שריפה
 19. אלי אלמולי אן יסייר וראה וינהיה ויאמרה אן
 20. יופי אלמווכר אלדי עליה ואד לם יפעל דלך
 21. פידכל אלי מקאם סיידנא ומושבו הגדול יירומם
 22. יסמע כלאמה ויחכם בינהם פנפדת אלרקעה מן
 23. מדה ולם יגי גואבהא פעז עלי סיידנא דלך
 24. ואמר באן יכתב איצא הדא אלכתאב אלי אלמולי
 25. אן יחרצה וינבהה פי אמר אלמדכור אן יופי
 26. מא עליה וידכל תחת אואמרה ואד לם
 27. יקבל דלך ואלא תכון פי אלמולי זריזות ופי מתל
 28. הדה אלאשיא וחרידות לאן אדא אמר אלמקדם
 29. שכץ מן ישראל באמר ולם יקבלה כאן דלך
 30. עדוה עלי אלמקדם ואללום לה גאיה אללום וסיידנא
 31. אלנגיד אבקאה אללה [[י]]אמר אלמולי אן יקף פי
 32. הדה אלקצה לשם שמים ולא יתהאון פי חקוק
 33. אלנאס ולא יהמל אמרהם ולא יגפל ען חקהם
 34. בוגה מן אלוגוה ולא ירכץ פי שי מן אלאחכאם
 35. אלשרעיה אצלא פיתפצל יהתם גאיה אלאהתמאם
 36. וינפד ורא הדא אלשכץ וינהיה וירדעה אן יופי מא
 37. [ ] פי אלכתובה אללאזמה
 38. [עליה ]ל[ ]

תרגום

CUL Or.1080 J285 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J285: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.