מסמך משפטי: T-S 8J8.7 + T-S AS 150.120

מסמך משפטי T-S 8J8.7 + T-S AS 150.120

תגים

תיאור

Legal document concerning money owed by Avraham ha-Levi to Meshullam (EMS). Likely also a join with T-S 8J4.10. Joins by Oded Zinger.

T-S 8J8.7 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. ] בי דין בתקנתא דדב[
  2. ]נן ולעלם ובביטול כל מודעין ותנאיין [
  3. לשאני דאמור רבנן דמבטלין בהון מודעין ותנאיין וקנינא
  4. מן אברהם ליואה דנן למר משלם דנן על כל מאי דכתיב
  5. ומפרש לעילא במאנא דכשר למקניא ביה שריר וקי[
  6. וכתבנא וחתמנא ויהבנא ביד משלם דנן למהוי בידיה
  7. לזכו ולראי[

תרגום

T-S 8J8.7 1v

1v

T-S AS 150.120 1r

1r

T-S AS 150.120 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J8.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
  • T-S AS 150.120: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.