מסמך משפטי: T-S 8J7.3

מסמך משפטי T-S 8J7.3

תגים

תיאור

Legal document issued under the Nagid Shemuel in which Sitt al-Baha, after having received ten dirhams and her promised monthly payment of five dirhams, releases a certain individual (name cut off). (Information from Goitein's index cards) EMS

T-S 8J7.3 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ] מן אלסתה
 2. עשר [ ] אנהא תסלמת גמלה מא עליה
 3. עשרה דראהם וקסמת עליה אלבאקי כמסה דראהם פי כל שהר ואבדת
 4. אלגמיע מן אלשטר אלדי כאן עלי ואלדהם ומן סאיר אלדעאוי ואלמטאלבאת
 5. וסאיר אלעלק ואלתבעאת אלתי תתגה לנא עליהם פי מא יכץ ואלדה ויכצהא
 6. מן אלשטר אלמדכור וסואה בראה תאמה כאמלה קאטעה [פא]צלה צחיחה
 7. חאסמה לגמיע אלדעאוי ואלמטאלבאת באוכד שרוט אל[
 8. וכתיקון חכמים וכאן דלך פי חדש אדר אלמורך לעילא [
 9. רשותיה דאדוננו שמואל הנגיד הגדול יכון לעד ומה דה[
 10. וחתמנא ויהבנא לסת אלבהא דא למיהוי לה לזכו ולראיה ש[
 11. משה ברבי צדוק הצדיק אב בית דין זל' נין רבנו הקדוש זל'[

תרגום

T-S 8J7.3 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J7.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.