מסמך משפטי: T-S 8J7.20

מסמך משפטי T-S 8J7.20

תגים

תיאור

Record of the testimony of Tiqva, known as Raja' (רגא, ‘hope') b. 'Azariah the cantor, concerning someone from Damascus whose name is only partially preserved as ‘known as the son of the hod-carrier' (אלטיאן, though possibly to be read אלעיאן). Although not much of the document is preserved, it was probably all in Hebrew, suggesting a date early in the 11th century. (Information from the Cambridge Genizah Research Unit via FGP).

T-S 8J7.20 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. לפננו (!) אנחנו הזקנים חוקקי רשום כתבנו למטה בא לפננו תקוה היד'
  2. רגא בן עזריה החזן סט וכן אמר לנו מעתה זקננו היו נא עלי עידי
  3. ]ו מני קנין שלם ובכל לשוני זכיות כתבו נא וחתמו ותנו לו
  4. ]הידוע בן אלעיאן אשר הוא ממדינת דמשק
  5. ]פניכם הודאת אושר בלב גמורה ובפה אמורה
  6. ] ולא טרוד ולא אפוף ולא כפוף לבד
  7. ]נבון ודיע [
  8. ע אמ[

תרגום

T-S 8J7.20 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J7.20: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.