מסמך משפטי: T-S 8J7.10

מסמך משפטי T-S 8J7.10

תיאור

Formulary of an oath to be given by the mother of Abū l-Ḥasan to him, concerning a female slave and other possessions, especially spices; oath was necessary after the death of her brother. On verso there is a poem about Sarah the wife of Abraham. All in the hand of Natan b. Shelomo ha-Kohen. (Information from Goitein's index card.)

T-S 8J7.10 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אלדי תחלף עליה אם אלשיך אבו אלחסן עלי גאריה כאנת
  2. קד אעתרפת לה בהא תם אנכרתהא בעד אן
  3. תופי אבוהא ועלי סתה עשר דינאר כראויא וכאן קד
  4. ענדהא עיבה פיהא תאבה ול דינאר ונאפגה מסך
  5. וקטע מן עוד אנפדת אלינא בעץ אלתיאב ענד ופאתה
  6. וגאחדת אלבאקי וכאן לה מכזן פי אלואזין נקל אליהא
  7. גמיע מא כאן פיה וחריר ואנהא אדת לי אלאמור לי מא
  8. תרכת פיה לי ולאכיהא

תרגום

T-S 8J7.10 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J7.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.