מסמך משפטי: T-S 8J6.4

מסמך משפטי T-S 8J6.4

תגים

תיאור

Legal document. Dated: 1529 Seleucid, which is 1217/18 CE, under the reshut of Avraham Maimonides. In which Abū al-Barakāt/Berakhot al-Sukkarī releases his maternal aunt Sitt al-Khibāʾ bt. Moshe ha-Kohen from any claims resulting from the inheritance of Moshe ha-Kohen (i.e., his grandfather and her mother.) This document was left unfinished. (Information from Goitein's index card) EMS

T-S 8J6.4 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ]ן שנת אלפא וחמש מאה ועשרין ותשע שנין לשטרות
 2. ]רשותיה דאדונינו נגידינו אברהם הרב המובהק הפטיש
 3. ] ופלאו ממזרח שמש עד מבואו הנגיד הגדול ירום הודו
 4. ]ך אבו אלברכאת אלסכרי כגק' מר ור ברכות הזקן היקר
 5. ]יע אלאלפאט אלמחכמה ואלמעאני אלמאכדה ובכל לישאני
 6. ]ת אלכבא אכת ואלדתי ברת כגק מר ור משה הכהן הזקן
 7. ]עין הע ליכן בידהא חגה ואברי לליום ומא בעדה
 8. ] א מן ארת גדי מר ור משה הכהן הי[ ] לעיל ואתצלת
 9. ] יבק לי ענדהא חק מן סאיר אלחקוק לא ען עקאר
 10. ]לא ען דין ולא ען ודיעה ולא ען מעאמלה ואבריתהא
 11. ]ות ו מימות עולם ועד עכשיו

תרגום

T-S 8J6.4 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J6.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.